רציונל

במסגרת הבניית השפה המשותפת בתכנית "עיר ללא אלימות", יש לקדם את נושא ההסברה, שיתוף הציבור והגברת המודעות בנוגע לתכנית כמנוף להצלחתה ברמה העירונית. היכולת לבצע שינוי ולשפר את תחושת הביטחון בקרב ציבור התושבים בעיר, נגזרת ביחס ישר מרמת הסיקור התקשורתי והפרסום של התכנית באמצעי התקשורת.

 

מטרה

הרחבת המודעות הכללית אודות התכנית, הטמעה וחשיפה של התכנית על כל רבדיה הן ברמה הארצית והן בכל אחת מהרשויות בנפרד.

 

יעדים

 • להביא לכך שבכל הרמות, העירונית, האזורית והארצית, ייעשה שימוש בשפה אחידה ובחומרים זהים, הן ברמת עיצוב חומרי הפרסום והן ברמת המסרים שהתכנית מעוניינת להעביר.
   
 • יעד נוסף הוא שכל אחד מתושבי הרשות המקומית יכיר ויהיה מודע לכך שביישוב שלו פועלת התכנית הלאומית 'עיר ללא אלימות' וידע מהם עיקרי התכנית ומטרותיה המרכזיות.
   
 • כמו כן, חשוב שתושבי הרשות המקומית ידעו מה הם יכולים וצריכים לעשות על מנת לסייע לתכנית להצליח ולהביא שינוי אמיתי לעיר
   

שיטה

כל רשות מקומית תכין תכנית שיווק והסברה שנתית, שניתן יהיה לתקצב מראש, כפי שמוגשות שאר התכניות והפרויקטים. המטה יספק הנחיות עבודה בכל הקשור לעבודה התקשורתית / הפרסומית של הדובר העירוני ומנהל התכנית ביישוב.

 

 הנחיות עבודה

 • כחלק מתכניות העבודה השנתיות של העיר תוגש תכנית שיווק והסברה עירונית. התכנית תכלול פירוט הצעות להסברה ויידוע הציבור ברמה המקומית כדוגמת חוברת מידע לתושב, פרסום שלטי חוצות, פרסום בעיתונות מקומית ועוד.
   
 • ביצוע תכנית השיווק וההסברה יתוקצב מתקציב התכנית על פי סדר העדיפות היישובי, בשיעור תקציבי סביר לגודל הרשות ובאישור מנהל האזור.
 • כל החומרים שיופקו במסגרת סעיף תקציבי זה יכילו אזכור מפורש של התכנית בתוכן הפרסום, את כתובת האתר של 'עיר ללא אלימות' וכן את סמלי הלוגו של המשרד לביטחון הפנים, תכנית 'עיר ללא אלימות' והקרן לידידות
   
 • לפני הוצאה לדפוס של חומרים הם יועברו לדובר התכנית לאישור בכתב. זאת לרבות דוגמה של החומר, הסבר לגבי המהות, מספר יחידות שיופקו ופירוט עלויות.             .
 •  
 • הפקת החומרים וההתקשרות עם ספקים באחריות הרשות המקומית (לרבות, הגהות, אחריות על תקינות הפרטים בפרסום וכו'.
   
 • עמוד 'עיר ללא אלימות' באתר האינטרנט העירוני יהיה מעודכן בתכנים אודות התכנית הארצית והמקומית. עיצוב העמוד יכלול את סמלי התכנית.
   
 • למטה הארצי יועברו סיפורים, תמונות וסרטונים אודות פעילויות 'עיר ללא אלימות' ביישוב, לצורכי פרסום והעלתם לאתר 'עיר ללא אלימות'.