1.  רעש - מבקש רישיון יקיים את כל האמור  בתקנות  למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990.  וחוק עזר לבית שמש שמירת הסדר והניקיון התשנ"ז – 1997  לרבות עדכוניהם, ככל שיהיו מעת לעת והוראות כל דין בעניין זה.
 2.  מבקש רישיון  ינקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת למנוע גרימת רעש בלתי סביר, בהתאם לקבוע בחוקים כמפורט בסעיף 4.1  לעיל, מעבר לכותלי העסק.
 3.  עסק שנמצא כגורם אפשרי לרעש בלתי סביר יידרש להעביר ליחידה לאיכות הסביבה, על פי דרישתה, תכנית בדבר מתקנים ואמצעים אותם ינקוט כדי להפחית את עוצמת הרעש, שהוכנה על ידי יועץ אקוסטי מוסמך מטעמו.
 4.  מבקש הרישיון  יישם את המלצות התוכנית שלעיל, רק לאחר שאושרה על ידי היחידה לאיכות הסביבה.
 5.  ריח - מבקש רישיון  לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר, כאמור  ב"נוהל להגדרת מפגעי ריח" של המשרד להגנת הסביבה, כתוצאה מפעילות עסקו.
 6.  עסק שנמצא כגורם לריח חזק או בלתי סביר ועשן  יידרש להעביר ליחידה לאיכות הסביבה, על פי דרישתה, תכנית בדבר מתקנים ואמצעים אותם ינקוט כדי להפחית את עוצמת הריח והעשן, שהוכנה על ידי מומחה לנושא.
 7.  מבקש הרישיון  יישם את המלצות התוכנית שלעיל, רק לאחר שאושרה על ידי היחידה לאיכות הסביבה.
 8.  בעסק שיש בו מתקנים למניעת או הפחתת ריחות, עשן ורעש, מבקש הרישיון יתחזק את המקנים האמורים על פי הוראות היצרן, ישמור את המסמכים הקשורים להפעלת המערכות ותחזוקתן השוטפת בעסק ויציגם ליחידה לקיימות ואיכות הסביבה על פי דרישה. 
 9.   בנוסף ישלח מבקש הרישיון, ליחידה לאיכות הסביבה, אישור מאת מומחה המעיד על תקינות המתקנים האמורים ועל כך שבצע את כל פעולות התחזוקה הנדרשות, כאמור בסעיף 4.8  בסוף כל  שנה.
 10. זיהום קרקע - במקרה של חשד לזיהום קרקע במהלך פעילות העסק, יידרש מבקש הרישיון לבצע  סקר קרקע. הסקר יוכן ויוגש  לפי הנחיות המשרד להגנת הסביבה המפורסמות באתר  האינטרנט של המשרד.
 11. נמצא זיהום בקרקע, יגיש מבקש הרישיון לפי דרישת היחידה לאיכות הסביבה, תכנית לטיפול בקרקע המזוהמת שתוכן ותוגש לפי הנחיות המשרד להגנת הסביבה המפורסמות באתר האינטרנט של המשרד. מבקש הרישיון יבצע את הטיפול בקרקע המזוהמת לאחר קבלת אישור לתוכנית מהיחידה לאיכות הסביבה, וכן יבצע את כל דרישות היחידה לאיכות הסביבה למניעת זיהום חוזר במידה ותהיינה כאלו.
 12.   דין וחשבון סביבתי - בעל עסק, יגיש ליחידה האזורית איכות הסביבה "שורק", על פי בקשתה, דין וחשבון סביבתי שנתי, על פי האמור בטופס  "דין וחשבון סביבתי שנתי" הנמצא באתר האינטרנט של העירייה.
 13. הטופס לאחר שמולא על ידי בעל העסק, יועבר למשרדי היחידה לאיכות הסביבה "שורק" – במכון טיהור השפכים שמשון ליד צרעה, עד 31.1 של השנה העוקבת לשנת הדיווח השנתי.