הוצאת ואחסון סחורה מחוץ לעסק

מדיניות הוצאת סחורה 

 1.  מבקש רישיון יוציא סחורה אך ורק לאחר שמלא והגיש בקשה מקוונת לפיקוח העירוני או לגורם אחר עליו יוחלט מעת לעת, קיבל אישור מהרשות להוצאת הסחורה, עמד בכל תנאי האישור  ושילם אגרה בסך 237.37 או סכום אחר כפי שיעודכן על ידי העירייה כקבוע בחוק עזר לבית שמש שמירת הסדר והניקיון התשנ"ז – 1997 , שיינתן בהתאם לכללים שתקבע העירייה, לרבות:
 2.  הוצאת הסחורה תבטיח  מעבר חופשי ובטוח להולכי רגל.
 3.  הסחורה לא תקובע כך שיתאפשר החזרתה לתוך העסק בתום שעות הפעילות. לא תותר הצבת סחורה מחוץ לעסק מחוץ לשעות פעילות העסק.
 4.  רוחב השטח בו תוצב הסחורה לא יחרוג מרוחב העסק.
 5.  כל עסק יוציא אך ורק סחורה שאושרה לו בהיתר הספציפי ובאופן בו אושר לו להוציא סחורה זו.

 

הוצאת שולחנות וכסאות בשטח הציבורי

 1.  מבקש רישיון של עסקים המגישים מזון (פריטים 4.2א ו4.2 ב בצו רישוי עסקים)   יוציא שולחנות וכסאות, רק לאחר שהגיש בקשה מקוונת ושלח לפיקוח העירוני או לגורם אחר עליו יוחלט מעת לעת, ועמד בכל תנאי האישור  וקבל לכך היתר מאת הרשות,  שיינתן בהתאם לכללים שתקבע העירייה, לרבות:
 2.  השארת מעבר חופשי להולכי רגל.
 3.  רוחב השטח בו יוצבו השולחנות והכיסאות לא יחרוג מרוחב העסק.
 4.  מבקש הרישיון לא יקבע כל מכשול פיזי, כגון שולחן קבוע או מעקה וכדומה, על המדרכה, למעט השולחנות והכסאות שאותם אושר לו להוציא.
 5. השולחנות והכסאות יאוחסנו בתוך העסק בלבד, לאחר סגירת העסק.

טופס בקשת הוצאת סחורה 

סגירות עונתיות

 1. סגירות עונתיות יתבצעו על פי האמור במסמך הנחיות מרחביות של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, כפי שיפורסמו ויהיו בתוקף.
 2. לא תתאפשר כל הרחבה של עסק, מעבר לתחום המאושר על פי היתר הבנייה, באמצעות תריסי גלילה ו/או מתקנים קבועים או זמניים אחרים ו/או  בכל דרך אחרת.