מהי ארנונה?

ארנונה היא מס המוטל לפי פקודת העיריות על המחזיקים בנכסי דלא ניידי, במבנים, בדירות, בקרקעות ועוד מדי שנה. הארנונה מממנת את פעילויות העירייה לרווחת התושב בנושאי החינוך, התרבות, הנוער והספורט, רווחה, איכות הסביבה, ביטחון, גינון ועוד.
מועצת העירייה מחליטה כל שנה בצו מסים על הטלת המס, קובעת את אזורי המס, התעריפים על פי אזורי המס, סוגי הבניינים והשימושים השונים. כשצו המיסים נדרש מידי שנה לאישור משרד הפנים והאוצר.
מסמך זה נכתב לעיתים בשפה שאיננה משפטית להבהרת הדברים בלבד, כשירות לציבור ואשר על כן איננו מחייב. ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי. חיוב / הנחה בארנונה ינתנו רק על פי חוק ותקנות הסדרים במשק המדינה (הנחות מארנונה) וצו הארנונה של עיריית בית שמש. ט.ל.ח.  

 

חישוב שטח לחיוב ארנונה (מגורים)

סכום חיוב הארנונה מחושב לפי כמות מ"ר (מטר רבוע) שטח הנכס ברוטו, על פי התעריף הקבוע לכל מ"ר בצו המסים של עיריית בית שמש.
''שטח ברוטו''  מידות חוץ בכל הקומות כולל חדרי  מדרגות, מרפסות מקורות, מחסנים, עליות גג וחניות מקורות. שטחים משותפים בכל חלקי המבנה, יחולקו בין המחזיקים, ויהוו חלק אחד מן השטח הכולל של המבנה שבהחזקת כל מחזיק.
מחסן בדירת מגורים - מבנה שהותר עפ"י היתר בניה לשמש כמחסן והמשמש בפועל כמחסן, מחויב במחצית מתעריף מגורים. אבל הנחה אשר ניתנה למחזיק על דירת מגורים, לא תחול על החיוב של המחסן (והחניה).

 

איזורי חיוב ארנונה :

אזור א' - השטח הכולל שהיה בתחום שיפוט בית שמש עד שנת 1992.
אזור ב' - כל השטח שצורף לתחום השיפוט בית שמש לאחר שנת 1992,

 

 שעורי הארנונה לשנת 2024

תעריפי הארנונה לשנת 2024, עודכנו בשיעור של 2.68% לעומת שנת 2023 וזאת בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה

1 נכסים המשמשים למגורים, לרבות בתי פנסיון, אכסניה, בית אבות, לפי מידות חיצוניות כולל מרפסות מקורות, שטחים משותפים, מחסנים, חניות מקורות ועליות גג  
  סוג הנכס סיווג אזור תעריף  
1.1 מבני מגורים    בבניה רוויה 101 א 44.24  
1.2 מבני מגורים    בבניה צמודי קרקע 201 44.24  
1.3 מגורים בהוסטל, בית הארחה 250 44.24  
1.4 מחסנים 171 22.15  
1.5 חניות מקורות 170 8.84  
1.6 מבני מגורים     בבניה רוויה 120 ב 50.92  
1.7 מבני מגורים     בבניה צמודי קרקע 121 50.92  
1.8 מחסנים 181 25.44  
1.9 חניות מקורות 180 10.16  
2 מבנים המשמשים לתעשייה לרבות בתי תוכנה ו/או מלאכה ו/או  מוסכים  ו/או מוסכים באזור תעשיה צפוני ו/או ארכיב לכל מ"ר של מבנים, כולל מחסנים גלריות סככות ומבני עזר.  
2.1 תעשייה עד 15,000 מ"ר 303 א, ב 134.20  
2.2 לכל מטר מ"ר נוסף מ 15,000 מ"ר עד 50,000 מ"ר 111.57  
2.3 לכל מטר נוסף מעל 50,000 מ"ר 82.66  
2.4 מלאכה 304 134.20  
2.5 מוסכים שאינם באזור התעשייה הצפוני / ארכיב 305 163.49  
2.6 באזור התעשייה הצפוני 306 134.20  
2.7 גלריה  בתעשייה /מלאכה/מוסך 353 67.12  
2.8 מחסן  בתעשייה /מלאכה/מוסך 354 67.12  
2.9 סככה  בתעשייה /מלאכה/מוסך 355 67.12  
2.1 מחסן במוסכים שאינם באזור תעשייה הצפוני 356 81.75  
2.11 יציע/סככה במוסכים שאינם באזור תעשייה הצפוני ו/או ארכיב 358 81.75  
2.12 שטחי כרייה וחציבה 361 27.40  
3 נכסים המשמשים למשרד כגון: מרפאה, מתקני משטרה, בזק ו/או כל מבנה שלא הוגדר בצו זה.  
3.1 משרד ו/או שירותים 307 א 271.22  
3.2 יציע ו/או סככה 357 135.61  
3.3 משרד ו/או שירותים 311 ב 271.22  
3.4  יציע ו/או סככה 357 135.61  
4 נכסים המשמשים למסחר ו/או אולמי שמחות ו/או בתי קולנוע ו/או תחנות דלק ו/או מתקני חשמל כגון טרנספורמציה של חברת החשמל  ו/או מתקני מרכזות טלפון  באזורים א, ב ולפי אזורי מסחר כהגדרתם בחלק א' סע' 21  
4.1 מסחר באזור מסחר א' 308 א 232.91  
4.2 מסחר באזור מסחר א' 310 ב 232.91  
4.3 אולמי שמחות 550 א, ב 232.91  
4.4 חדר טרנספורמציה 390 232.91  
4.5 מחסן  באזור מסחר א' 350 116.45  
4.6 יציע    באזור מסחר א' 359 116.45  
4.5 נכס המשמש כולו לאחסון לרבות אריזת הטובין המאוחסנים, לכל מ"ר עד 15,000 מ"ר 322 א, ב 134.20  
4.6 ואשר אינו חלק אינטגראלי ממפעל או בית עסק הצמוד אליו, לרבות המשרדים המשמשים לניהול האחסון לכל מ"ר נוסף מעל 15,000 מ"ר 82.66  
4.7 חנויות למכירת חומרי בנין ו/או רהיטים ו/או ציוד חקלאי שגודלן עולה על 200 מ"ר  לכל מ"ר עד 200 מ"ר 312 א, ב 139.50  
4.8 חנויות למכירת חומרי בנין ו/או רהיטים ו/או ציוד חקלאי שגודלן עולה על 200 מ"ר  לכל מ"ר נוסף מעל 200 מ"ר 232.91  
4.9 מסחר באזור מסחר ב' 309 א 139.50  
4.1 בתי קולנוע ; א, ב 84.88  
4.11 מחסן  באזור מסחר ב' 351 א 75.14  
4.12 יציע  באזור מסחר ב' 352 75.14  
5 לכל מחזיק בנכס אשר פטור מארנונה כללית  עפ"י פקודת מסי עיריות ומסי ממשלה (פיטורין) 1938 יחויב בהתאם לתקנות ההסדרים   
6 מבנים המוחזקים ע"י מוסדות חינוך לא עירוניים, מוסדות, פנימיות, בתי ספר פרטיים, גני ילדים פרטיים  
6.1 כל מ"ר בנוי 470 א, ב 75.14  
7 מבנים המשמשים למרכזי ספורט, מכוני כושר, בריכות שחיה ומתקנים אחרים.  
 
7.1 כל מ"ר בנוי בכל העיר 480 א, ב 83.34  
8 מבנים המשמשים לבתי מלון   
 
 
8.1 כל מ"ר בנוי בכל העיר 490 א, ב 83.34  
9 נכסים המשמשים לבנקים או מוסדות מימון בכל העיר  
 
9.1 בנקים ומוסדות מימון 600 א, ב 976.30  
9.2 ארכיב בנק, לרבות משרדי הנהלה, ו/או מוקד טלפוני לשירות בנקאי ו/או מרכז ייעוץ ושירות תומך לסניפים ו/או שירותי בק אופיס, בהם לא מתקיים שרות פרונטאלי ו/או מוסד מימון 650 510.98  
10 קרקע תפוסה ונכסים אחרים  
10 קרקע תפוסה 706 א, ב 22.04  
10 קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח 707 7.90  
10 אדמה חקלאית 708 0.74  
  מערכת סולארית הממוקמת על גג נכס  
10 לכל מ"ר שמעל 0.2 דונם ועד 1 דונם   א, ב 0.69  
10.1 לכל מ"ר שמעל 1 דונם ועד 2 דונם   0.35  
10.1 לכל מ"ר שמעל 2 דונם   0.16  
  מערכת סולארית שאינה ממוקמת על גג נכס  
10.1 א. בשטח של עד 10 דונם   א, ב 2.76  
10.1 ב. לכל מ"ר שמעל 10 דונם ועד 300 דונם   1.38  
10.1 ג. לכל מ"ר שמעל 300 דונם ועד 750 דונם   0.69  
10.1 ד. לכל מ"ר שמעל 750 דונם   0.34  
  קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולארית  
10.1 א. בשטח של עד 10 דונם   א, ב 2.76  
10.1 ב. לכל מ"ר שמעל 10 דונם ועד 300 דונם   1.38  
10.1 ג. לכל מ"ר שמעל 300 דונם ועד 750 דונם   0.69  
10.1 ד. לכל מ"ר שמעל 750 דונם   0.33  

ברכה בורשטין

 
 

מתי משלמים את הארנונה?

לפי תקנות החוק, את הארנונה לשנת 2024 יש לשלם עד 31.1.2024. המשלם את הארנונה מראש לשנת 2024 עד ליום 31.1.2024 אף יקבל הנחה של 1% מחיוב הארנונה השנתי.
ישנה אפשרות לשלם את הארנונה בשישה תשלומים דו-חודשיים בתאריכים הבאים:31/1/2024 , 1/3/2024, 1/5/2024, 1/7/2024, 1/9/2024, 1/11/2024.
המשלם בתשלומים מחויב בתוספת של הפרדי הצמדה למדד בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה)
תושבים המשלמים באמצעות הוראת קבע מרויחים פעמיים. גם משלמים את הארנונה בפריסה של 12 תשלומים חודשיים (במקום שישה תשלומים דו-חודשיים), וגם מקבלים 1% הנחה בחיוב הארנונה השנתי.

בחיוב הראשון לשנת הכספים 2024, תקבלו חשבון משולב לתשלום הארנונה הכולל שני ספחים

  • הספח העליון מיועד למעוניינים לשלם את הארנונה מראש לכל השנה ולקבל הנחה של 1% על חיוב הארנונה. (כאמור, למשלמים עד 31.01.2024)
  • הספח התחתון מיועד למעוניינים לשלם רק את החשבון התקופתי לחודשים 1-2/2024 בלבד.

בעלי הוראת קבע- החיוב ינוכה ישירות מחשבונכם בבנק.


העירייה אינה ששה לנקוט באמצעים נגד החייבים. בידכם האפשרות להימנע מאי הנעימות ומהוצאות מיותרות.

תושב שלא ישלם במועד את התשלום הדו-חודשי, יחוייב בהפרשי הצמדה ובריבית צמודה בשיעור של 6% שנתית. נגד התושבים המאחרים בתשלומיהם, נוקטת הרשות באמצעי אכיפת גבייה כגון:  צעדים משפטיים. עיקול משכורתו של החייב.. עיקול כספיי החייב בבנקים. עיקולי מיטלטלין. עיכוב יציאה מהארץ. רישומי שיעבוד על הנכס בפנקס רשם המקרקעי (טאבו), בנוסף, הליכי אכיפת גבייה יגרמו לחייב הוצאות נוספות: אגרת בית משפט, אגרת הוצאה לפועל, שכר טרחת עורך דין ועוד, וזאת בנוסף לריבית והצמדה שמצטברות לכל חוב.

אל תמתינו לתהליך האכיפה אשר רק יגדילו את סכום החוב בהוצאות אכיפה / עורך דין.  בואו בהקדם והסדירו את החוב !! לשירותכם באגף הגביה ועדות אשר רשאיות לבחון הסדר חוב לחובות משנים קודמות. על המבקש להגיש בקשה מנומקת עם אסמכתאות, ולסלק את הסכום שאינו שנוי במחלוקת כתנאי לדיון בועדה. הסדרי החוב כפופים לכללי משרד הפנים וטעונים את אישור המפקח המחוזי במשרד הפנים.

הקפד לשלם במועד וחסוך הוצאות מיותרות ואי נעימויות.


השגה / ערר על חיוב ארנונה

השגה ו/או ערר ניתן להגיש בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ערר של קביעת ארנונה כללית, תשל"ו 1976) והתקנות שהותקנו לפיו. בסעיף 3 לחוק נאמר כדלקמן:
מי שמחוייב בתשלום ארנונה כללית רשאי תוך 90 ימים מיום קבלת הודעת התשלום השנתית להשיג עליה לפני מנהל הארנונה על יסוד טענה אחת מטענות אלה:
א. הנכס שבשלו נדרש התשלום איננו מצוי באיזור כפי שנקבע בהודעת התשלום.
ב. או, נפלה טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.
ג. או, הוא איננו נחשב "מחזיק" כשמשמעותו בסעיפים 1 ו 269- לפקודות הרשויות.
להורדת טופס ערעור על חיוב ארנונה לחץ כאן

 

מנהל הארנונה ישיב להשגה בתוך 60 יום מיום קבלת ההשגה. ניתן לערער תוך 30 יום מיום קבלת התשובה לועדת ערר של הרשות המקומית. על החלטת ועדת ערר ניתן להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 30 יום מיום מסירת ההחלטה.
השגה וערר יש לשלוח בדואר רשום בלבד. הגשת השגה אינה עילה לעיכוב תשלום או דחייתו.