הורים גרושים/ פרודים – טרם מילוי הבקשה עליכם להכנס לקישור הבא:הצהרת ההורה הנוסף
בעת מילוי הטופס להלן יש לצרף אישור הורה נוסף (הקובץ בקישור) שנשלח חתום במייל.

 

פרטי ההורה

פרטי הילד/ה

ידוע לנו שהעירייה לא תישא בתשלום אגרת לימודי חוץ עבור התלמיד/ה ועלינו להסדיר העניין מול ביה"ס או הרשות המקומית בו הוא נמצא ושהעירייה לא תשתתף בהוצאות הנסיעה לביה"ס וממנו. (חובה) שדה חובה
הנני מצהיר/ה כי המידע המפורט לעיל בטופס זה נכון. ידוע לנו כי אם יימצא שהנמסר אינו אמת – רשאית עיריית בית-שמש לבטל/ לשנות את הבקשה. (חובה) שדה חובה
הנני מתחייב/ת להודיע למחלקת החינוך על כל שינוי במידע המפורט בטופס זה לאלתר. אם המידע לא יעודכן בתוך 14 ימים מזמן השינוי – רשאית עיריית בית-שמש לבטל/ לשנות את הבקשה. (חובה) שדה חובה
Browser not supported