תמיכות 2021 – תבחינים

עצם פרסום התבחינים לא מחייב כי בסופו של דבר יאושר תקציב לנושא והתמיכות כפופות לקיומו של תקציב מאושר לנושא,  ובכפוף לנהלי משרד הפנים בנושא תמיכות המופיעים בחוזר מנכ"ל

 1. העירייה מודיעה בזאת על האפשרות להגשת בקשות לתמיכות לארגונים הפועלים בתחומי העיר בית שמש בתחומים הבאים:
  1. עמותות ספורט
  2. ארגוני ותנועות נוער המוכרים על ידי משרד החינוך.
  3. מוסדות חינוך במעמד פטור.
 2. אין הוועדה מתחייבת לקבל את כלל הבקשות, מתן התמיכות יבוצע בהתאם לתבחינים שנקבעו ובכפוף לתקציב העירייה, ועצם הגשת הבקשה אינה מזכה אוטומטית את התאגיד בקבלת תמיכה. 
 3. את הבקשות בצירוף כל המסמכים יש להגיש במייל   [email protected] בלבד.
 4. את הגשת המסמכים יש להגיש כדלהלן:
  1. כל מסמך PDF בקובץ נפרד.
  2. רשימת תלמידים בקובץ אקסל.
  3. יש לתת לכל קובץ שם תואם לתוכן המסמך.
 5. הגשת מסמכים, בשעות העבודה לרכז ועדת תמיכות הרב מרדכי חייאיוב 02-9909939 בבנין העירייה, דרך רבין 2, קניון נעימי, בניין C קומה 2.
 6. פרטים נוספים אצל רכז תמיכות הרב מרדכי חייאיוב 02-9909939 בבנין העירייה, דרך רבין 2, קניון נעימי, בניין C קומה 2
 7. המועד האחרון להגשת בקשות הוא כ"ד סיון תשפ"ב 23.6.22
 

1. ארגוני ספורט

 1. הגדרת סף:
  1. עמותת ספורט מוכרת על ידי האיגוד הרלוונטי המייצגת את בית שמש ומוכרת על ידי גורמי המקצוע בעיריית בית שמש
  2. ההעמותה תפעיל קבוצת בוגרים ולפחות קבוצת נוער/נערים אחת המשתתפות בליגות תחרותיות המוכרות על ידי האיגוד.
 2. תמיכה עקיפה: העירייה תתמוך בדרך של תמיכה עקיפה במתן זכות שימוש במגרשי ספורט עירוניים לקבוצה תחרותית המייצגת את העיר בית שמש ומוכרת על ידי איגוד ספורט ארצי. הקבוצה תהיה זכאית לזמן מגרש לצורך אימון או משחק במתקנים המופעלים על ידי העירייה ובתנאי שתגיש העמותה המפעילה את הזמנים המבוקשים בתחילת השנה או בפרק זמן מוקדם מספיק על מנת לשריין את המועדים המבוקשים. היקף התמיכה לכל עמותות הספורט יחד לא יעלה על 300,000 ₪  בשנה. ככל שסך הבקשות יעלה על היקף התקציב, יופחת זמן השימוש במגרשים לכל קבוצה באופן יחסי.
 3. תמיכה ישירה: בשלב הראשון יש לבצע דירוג לענפים. הדירוג נקבע לפי העקרונות לשיטת החישוב בערים תל אביב ורמת גן אשר בחנו את היקף הפעילות, תשתיות הענף, הישגים, מוקדי פעילות ודירוג הענף בעולם. כמו כן, הדירוג מסתמך על ועדת לובוצקי אשר קבעה תקצוב גבוה משמעותית של איגודי הכדורגל והכדורסל לעומת איגודים של ענפי ספורט קבוצתיים אחרים.
 4. הוחלט כי הכדורגל ידורג בעדיפות הראשונה והכדורסל בעדיפות השנייה.
 5. את התמיכה תקבל רק עמותה אחת בכל ענף. 
 6. אם תיגשנה יותר מעמותה אחת בכל ענף אז תתבצע בחינה על ידי ועדת התמיכות. ועדת התמיכות תבחר לפי הקריטריונים הבאים: 
  1. יכולת העמותה להביא תקציבים מחוץ לעירייה (50%),  
  2. ניהולה התקין של העמותה, שקיפותה ודוחותיה (30%),
  3. התרשמות כללית מהרמה המקצועית על ידי מנהל אגף אירועים וספורט ומ"מ מנהל מחלקת הספורט (20%)
 7. חלוקת התקציב תתנהל לפי ענף הכדור ורמת הליגה בהן הקבוצות ישתתפו.
 8. נכון לשנת 2022, מיוצגות קבוצת הכדורגל בליגה ג' וקבוצת הכדורסל בליגה ב'.
 9. נכון לשנה זו, 75% מתקציב התמיכות מופנה לעמותת הכדורגל ו-25% לעמותת הכדורסל.
 10. להלן השינויים בשיעורי תמיכה זו לפי שינוי הליגות בהן ישתתפו הקבוצות:

  ליגה כדורגל

  זכאות- כדורגל

  זכאות- כדורסל

  ליגה כדורסל

  ג'

  75%

  25%

  ב'

  ב'

  85%

  15%

  ב'

  ג'

  65%

  35%

  א'

  ב'

  80%

  20%

  א'

  א' ומעלה

  90%

  10%

  ב'

  א' ומעלה

  90%

  10%

  א'

  ב'

  60%

  40%

  ארצית ומעלה

  ג'

  40%

  60%

  ארצית ומעלה

  א' ומעלה

  75%

  25%

  ארצית ומעלה

 11. על המבקש להגיש:
  1. חוברת תמיכות על נספחיה.
  2. אסמכתאות לאופי פעילות המבקש

2. ארגוני ותנועות נוער

 1. עמותות אשר מוכרות כארגון נוער על ידי משרד החינוך ומפעילות סניף אחד או יותר ובמסגרתו מדריכים מעבירים פעילויות לילדים/ות ו/או לנערים/ות. ייערך מבדק מדגמי בקרב המדריכים / החניכים לאימות הנתונים.
  1. קריטריונים:

  סעיף

  אחוזים

  פרטים

  חלוקה תקציבים

  חלוקה שווה

  10%

  על ארגון הנוער להפעיל 2 קבוצות (לפחות) בגילאים שונים, אחת מהן (לפחות) תהיה בגילאי שכבה בוגרת (16-18) את מעילות התנועה ירכז מדריך

  התקציב יחולק באופן שווה בין כל ארגוני הנוער הפעילים בעיר

  מספר החניכים

  90%

  יוגשו רשימות חניכים ומדריכים מפורטות, הרשימה תבדק ע"י תשאול של המדריכים

  בסעיף זה יחולק התקציב למספר החניכים של כלל ארגוני הנוער ברשות.

 2. עמותות המוכרות על ידי משרד החינוך כתנועות נוער
  1. קריטריונים על בסיס חוזר מנכ"ל מש"מ מס' 456 מחודש 07/2007  http://www.tni.org.il/imgs/site/ntext/model.pdf

  סעיף

  אחוזים

  פרטים

  חלוקה תקציבית

  חלוקה שווה

  10%

  יחולק באופן שווה בין כל המבקשים

  הסכום יחולק באופן שווה בין מס' המבקשים

  סניפים

  25%

  מבנה קבע שבו מתקיימת פעילות התנועה באופן קבוע.

  לרבות אתר הפועל מבנה חינוך פורמאלי בשעות שלאחר שעות הלימודים

  סניף: לפחות 5 קבוצות שלכל קבוצה לפחות מדריך אחד

  בכל סניף לפחות מדריך אחד מעל גיל 19

  הסכום יחולק בין המבקשים לפי מס' הסניפים

  מספר חניכים

  50%

  חניך: תושב בית שמש בכיתות ג' עד ח'

  הרשות תקבל אקסל הכולל שם, טלפון בית, כתובת בית, ת"ז, שם סניף

  הסכום יחולק בין המבקשים לפי מס' החניכים

  פרוייקטים רשותיים

  15%

  תקצוב פרוייקטים משותפים לכלל תנועות הנוער בעיר שיוגדרו יחד עם מנהל מח' נוער

   
 3. על המבקש להגיש:
  1. חוברת תמיכות על נספחיה.
  2. רשימת חניכים בקובץ אקסל עם פירוט: שם, משפחה, כתובת, טלפון, שם קבוצה.
  3. רשימת מדריכים בקובץ אקסל עם פירוט: שם, משפחה, מס' ת"ז, כתובת,  טלפון, שם קבוצה, מס' חניכים בקבוצה.​​​​​​
  אישור על הכרה ממשרד החינוך

3. מוסדות חינוך במעמד פטור

 1. התמיכה תינתן לעמותות / תאגידים המחזיקים מוסד חינוך לילדים ונוער המחזיקים ברישיון בתוקף מאת משרד החינוך במעמד "פטור" בעיר בית שמש. לפי היקף תקציב התמיכות לתחום זה ובאותם סכומים אשר יתוקצבו מוסדות החינוך הנמצאים בהגדרת מוסדות מוכר שאינו רשמי בתקצוב פר תלמיד. התמיכה תינתן עבור השתתפות בהוצאות שאינן שכר של מוסד החינוך כמו: מים, חשמל, וכדומה.
  1. על המוסד המבקש להחזיק בהכרה של משרד החינוך כמוסד פטור לשנת הלימודים נשוא בקשת התמיכה. [מוסד שעדיין לא קיבל את הרשיון ממשרד החינוך. או שעדיין לא קיבל את חידוש הרשיון. יגיש את הבקשה לפי נוהל תמיכות עד למועד הנדרש. ויקבל בפועל את התקציב לאחר השלמת כל המסמכים.]
  2. התמיכה תינתן למוסד חינוך הפועל בעיר, ותינתן אך ורק עבור התלמידים תושבי בית שמש. ובתנאי כי לפחות 80% מתלמידיהם הינם תושבי העיר מוסדות החינוך יאפשרו לנציגי העירייה לבקר במוסדות החינוך נשוא בקשת התמיכה והתאגיד יספק לעירייה את מלוא המידע הנדרש לצורך גיבוש המלצת אגף החינוך לבקשת התמיכה.
  3. התמיכה תינתן לפי מספר התלמידים תושבי העיר העומדים בתנאים לתמיכה, לפי היקף תקציב התמיכות לתחום זה. 
 2. על המבקש להגיש:
  1. חוברת תמיכות על נספחיה.
  2. רשימות כלל התלמידים הלומדים במוסד (בקובץ ממחושב)  ויציין את שמות התלמידים תושבי העיר עבורם מבוקשת התמיכה בצירוף רשימות שמית של המקבלים, הכוללת שם, כתובת, טלפון מס' ת"ז. לפי סדר א-ב, יתקבלו רק רשימות מוקלדות במחשב.

4. הודעה  כללית תקציבים ייעודיים

 1. תקציב ממשלתי אשר יינתן / ייועד לעירייה ליעדים ספציפיים בעיר, אשר עבר ועדת תמיכות של המשרד המתקצב ע"פ כל נוהל תקין. העירייה מאמצת את כללי התבחינים של  המשרד המתקצב..

5. עצם פרסום התבחינים לא מחייב כי בסופו של דבר יאושר תקציב לנשוא והתמיכות כפופות לקיומו של תקציב מאושר לנושא. התמיכה בכל מקרה תהיה בהתאם להגבלות בנוהל תמיכות ואנו כוללים בתבחינים את ההגבלות שבנוהל