פייסבוק twitter youtube
עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש
עמוד ראשי
תפריט העירייה בשבילי
גודל טקסט:  הגדל טקסט   הקטן טקסט
   
תמיכות


קריטריונים לתמיכות עירייה לשנת 2016

תנועות נוערמי רשאי להגיש בקשות:

תאגידים (עמותות או חברות מלכ"ר) העוסקים בתחומים הבאים, בעיר בית שמש לתושבי העיר. רשאים ומוזמנים להגיש בקשות בנושאים:
 1. תנועות /ארגוני נוער.

עד מתי ניתן להגיש:  כ"ו כסליו ע"ז 26.12.2016


היכן מגישים:

את הבקשות יש להגיש את הבקשות חובה להגיש באופן ידני בלבד, בשעות הפעילות בעירייה. אצל רכז ועדת התמיכות:
 • הרב מרדכי חייאיוב. טלפון 02-9909393 בניין העירייה החדש, דרך רבין 4, קומה ב.
 • מזכירות: גב' אורה מיימון 02-9909923  ora@bshemesh.co.il
 • מפקח תמיכות: משה גרוס 02-9909844 mgros@bshemesh.co.il
 

יצויין כי התמיכה, אם וכאשר היא תינתן  תחולק לפי החלטות ועדת תמיכות וועדת משנה לתמיכות של העירייה. התמיכה מחולקת לפי הוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים "נוהל בקשת תמיכות למוסדות ציבור מרשות מקומית" ובצירוף כל המסמכים הנדרשים. יודגש כי אין הוועדה מתחייבת לקבל את כלל הבקשות, מתן התמיכות יבוצע בהתאם לתבחינים שנקבעו ועצם הגשת הבקשה אינה מזכה אוטומטית את התאגיד בקבלת תמיכה.  התמיכה תינתן בכפוף להמצאות תקציב ייעודי למטרה. ועדת תמיכות מוסמכת לשנותם במהלך השנה בכפוף לאישור המליאה. עמותות אשר יגישו בקשה ללא כל המסמכים, או לאחר התאריך הנקוב, או ללא אישור ניהול תקין בתוקף, לא יעלו לדיון בוועדה.הגשת בקשות לתמיכות תנועות נוער
 1. התמיכה תינתן לתנועות /ארגוני נוער ארציים המוכרים על ידי משרד החינוך והמפעילים לפחות סניף אחד בבית שמש.
 2. טפסי הבקשה:
  1. שאלון תנועות נוער  - להורדת הטופס לחץ כאן
  2. טופס בקשה כללי בצירוף המסמכים הנדרשים לפי נוהל משרד הפנים – להורדת הטופס לחץ כאן
  3. רשימות שמית של המקבלים , הכוללת שם, כתובת, טלפון . לפי סדר א-ב, יתקבלו רק רשימות מוקלדות בקובץ אקסל.
    
 3. יש לצרף פירוט חתום ע''י רו''ח לגבי היקף וטיב הפעילות בבית שמש. התמיכה תינתן אך ורק עבור פעילויות לתושבי העיר.
 4. הסיוע יינתן לתנועה, עבור כל ילד המשתתף בפעילות התנועה ובתקצוב חד פעמי.
 5. חלוקת התקציב לתנועה תעשה ע''י חלוקת התקציב הקיים במספר הילדים הרשומים בתנועות אשר יגישו בקשות.
 6. התמיכה תחולק33% יחולקו שווה בשווה בין כל התנועות שיגישו בקשות. 66% יחולקו בהתאם למספר החניכים (על פי רשימות שמיות שיוגשו).