פייסבוק twitter youtube
עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש
עמוד ראשי
תפריט העירייה בשבילי
גודל טקסט:  הגדל טקסט   הקטן טקסט

   
הקצאות

תבחיני הקצאת מקרקעין
מיום 11.1.2010
 
בהתאם לנוהל הקצאת מקרקעין של משרד הפנים, מתכבדת העירייה לפרסם את התבחינים שעל פיהם יוקצו מקרקעין ומבנים לשימושם של מוסדות ציבור.
 
 1. ההקצאה תבטיח ניצול מיטבי של הקרקע עבור הצורך הציבורי אשר נקבע.
   
 2. כאשר מוגשות בקשות מקבילות לשימוש בקרקע למטרה דומה, תוקצה הקרקע לבקשת גוף באופן שניצולה יהיה על ידו מירבי בהשוואה לבקשות האחרות.
   
 3. לא תוקצה קרקע לשימוש שאינו עולה בקנה אחד עם ייעוד הקרקע כפי שנקבע בתכנית לפי חוק התכנון והבנייה.
   
 4. ההקצאה תהיה בהתאם לפרוגרמה. אולם רשאית הועדה להמליץ, מנימוקים שיפורטו על ידה, על שינוי הפרוגרמה. שונתה פרוגרמה, ניתן לדון שוב בבקשה ללא צורך בהגשה מחודשת.
   
 5. תקופת הקצאה לא תעלה על 25 שנה + אפשרות הארכה בתקופות נוספות שלא יעלו על 10 שנים כל אחת.
   
 6. הגוף המקבל יחויב בהוצאת היתר בנייה תוך שנה ובפיתוח הקרקע תוך שלוש שנים. לא הושלם הפיתוח יחזור הקרקע לרשות.

  במקרים חריגים, בהם יוכח על הגוף כי עשה מצד את המירב לפתח את הקרקע אך טרם השלים את פיתוחה, רשאית הועדה, לבקשת הגוף, לאפשר המשך שימוש בקרקע לתקופה מוגבלת של עד שנתיים.

  בקשת הארכה תוגש לכל המאוחר שלושה חודשים לפני תום 3 שנים שנקצבו לפיתוח הקרקע.

  לא הושלם הפיתוח, יחזור הקרקע מיידית לעירייה.

   
 7. ההקצאה והשימוש במקרקעין ישמשו אך ורק למטרה לשמה היא מבוקשת ולא לכל מטרה אחרת.
   
 8. התאגיד רשום ופועל לפחות 18 חודש לפני הגשת הבקשה (למעט בתי כנסת בשכונות החדשות, ומקרים חריגים לאחר מתן חוו"ד של מנכ"ל ויועמ"ש).
   
 9. הקצאת מבני חינוך תבוצע בהתאם לקריטריונים הבאים:

  (1)   הקצאה תבוצע רק למוס"ח המוכר על ידי משרד החינוך – בעל סמל מוסד תקף.
  (2)   בהקצאת מבנים לגני ילדים תינתן עדיפות ראשונה לגילאי חובה.
  (3)   הקצאת כיתות לימוד למוסד בהם לומדים תלמידים המתגוררים מחוץ לעיר תהיה בעדיפות משנית.
  (4)   ההקצאה תבוצע לאחר קבלת המלצת אגף החינוך ובתיאום עם משרד החינוך, ככל שיידרש.
  (5)   הקצאה למספר מועט של שנים עם אופציות להארכה.

   
 10. הקצאת מקרקעין לבתי כנסת תהיה על פי הקריטריונים הבאים:

  (1)    עד 50 משפחות מתפללים – הקצאה של גג גן ילדים או שטח עד 250 מ"ר.
  (2)    50 -100 משפחות מתפללים – עד 1/2 דונם.
  (3)    מעל 100 משפחות מתפללים – עד  1 דונם.

   
 11. לא יינתן היתר בניה לבניית שטחים מעבר לכמות השטחים שהוקצו.
   
 12. מחלקת הרישוי תדאג לתוכניות מפורטות בנושא חניה כתנאי לקבלת היתר בנייה.
   
 13. בטול החלטת מליאה בקשר להקצאה – לאחר שנה במידה ולא נחתם חוזה עם העמותה.
   
 14. לא תדון בקשה להקצאה במקרה של עבירת בניה מצד העמותה בתחום מגרש ציבורי, הבקשה תידון לאחר שניתן גזר דין נגד העמותה.