פייסבוק twitter youtube
עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש
עמוד ראשי
תפריט העירייה בשבילי
גודל טקסט:  הגדל טקסט   הקטן טקסט

   
הנחה לפי מבחן הכנסה

מבחן הכנסה  - הכנסות לבית אב

הנחה לפי מבחן הכנסה תינתן לפי הכנסות שנה קודמת. התושב ראשי לבחור ב-2 אפשרויות למבחן ההכנסה לשנת 2018:

 1. או - לפי הכנסות לבית אב לחודשים 10/11/12 של שנת 2017 – בקשת ההנחה לפי תלושי שכר של אותם חודשים.

 2. או - לפי הכנסות לבית אב של כל שנת 2017 – בקשת הנחה לפי טופס 106 (תלוש שכר שנתי(

יש להצהיר על הכנסה מכל מקור שהוא:
משכורת (ברוטו), הכנסה מעסק, תמיכה, גמלה, קצבה, דמי לידה, דמי אבטלה, תשלום הורים למשכנתא וכדומה.

למרות האמור לעיל  לא ייחשבו כהכנסה לעניין טבלת ההכנסה הכנסות מ:

 1. קצבאות ביטוח לאומי: ילדים, שארים, ילד נכה, זקנה.

 2. הכנסה עד שכר המינימום של ילד/ה אחד,

 3. מחצית מהכנסתם החודשית של בן/בת המתגוררים עם המחזיק בנכס מהילד השני ואילך.

 4. דמי שכירות שמקבל אדם בעד השכרת דירתו-בסכום שאינו עולה על דמי השכירות שהוא משלם בעד דירה אחרת ששכר למגוריו.

ההנחה תינתן בהגבלה לשטח הנכס, וכדלהלן:

 • עד 7 נפש - עד 100 מ"ר

 • מ-8 נפש - עד 120 מ"ר

 • מ-10 נפש - עד 150 מ"ר

 • מ-14 נפש - עד 180 מ"ר

מחזיק בנכס אשר ברשותו חסכון בשיעור של למעלה מ 100,000 ₪ , בקשתו תטופל במסגרת ועדת הנחות.

 מס נפשות

עד סכום:

עד סכום:

עד סכום:

עד סכום:

מסכום:

1

₪ 2,838

₪ 3,263

₪  3,689

₪  5,000

₪ 5,001

2

₪ 4,256

₪ 4,895

₪ 5,533

₪ 7,500

₪ 7,501

3

₪  4,938

₪  5,678

₪ 6,419

₪ 8,700

₪ 8,701

4

₪ 5,619

₪ 6,462

₪ 7,304

₪ 9,901

₪  9,902

5

₪ 6,962

₪  8,006

₪ 9,050

₪  12,266

₪ 12,267

6

₪ 8,304

₪ 9,550

₪ 10,795

₪ 14,632

₪ 14,633

 

80%

60%

40%

20%

לא זכאי


 

מס נפשות

עד סכום:

עד סכום:

עד סכום:

עד סכום:

מסכום:

7

₪ 9,647

₪ 11,094

₪ 12,541

₪ 16,998

₪ 16,999

8

₪  10,990

₪ 12,638

₪ 14,286

₪  19,634

₪  19,635

9

₪  12,332

₪ 14,182

₪  16,032

₪ 21,730

₪ 21,731

מ 10 נפש ומעלה

₪ 1,346

₪ 1,548

₪ 1,750

₪  2,559

₪ 2,560

לנפש

לנפש

לנפש

לנפש

לנפש

 

90%

70%

50%

30%

לא זכאי

 

 

מסמכים להגשת בקשה להנחה לפי מבחן הכנסה:

הנחה לפי מבחן הכנסה לשנת 2018 תינתן  לפי ההכנסה הממוצעת של המשפחה ב2017:

אופציה  א' חישוב שנתי הממוצע של ההכנסות של כל שנת 2017

אופציה  ב' חישוב ממוצע ההכנסות של 3 חודשים אחרונים  (10-11-12) של 2017

 

1. אישורי הכנסה

2. אישור ביטוח לאומי

3.תעודת זהות

4. טופס בקשה

שכיר

חישוב שנתי - טופס 106

חישוב לפי 10/11/12 - 3 תלושי שכר אחרונים של 2017.

מסמכי מקורי או צילום עם חתימת וחותמת המוסד על נאמן למקור

טופס 'דו"ח תקופות עבודה' מהמוסד לביטוח לאומי

(לבקשה בה שני בני הזוג עובדים במשרה מליאה – אין צורך בטפסי ביטוח לאומי)

צילום ת"ז

+ספח מלא

+ פרטי ילדים

 

יש לצרף ת"ז של כל המתגוררים בנכס מעל גיל 18 .

 

חובה שבספח תופיע  כתובת מגורים בבית שמש

טופס הצהרה על פרטי ההכנסות לבית אב.

 

בהגשה באינטרנט, טופס הבקשה הינו ממוחשב.

 

יש להצהיר על הכנסה מכל מקור שהוא:

משכורת (ברוטו), הכנסה מעסק, תמיכה, גמלה, קצבה, דמי לידה, תשלום הורים למשכנתא וכדומה.

עצמאי

שומת הכנסה שנתית מרשות המיסים

(עד 6.2018– שומת 2016. מ7.2018  שומת 2017)

מסמך מקור או צילום נאמן למקור מיועץ מס / רו"ח. או לחלופין תקציר שומה מאתר רשות המיסים חתום כנאמן למקור בחתימת רו"ח.

 

עצמאי חדש -  תושב אשר פתח עסק בשנת 2017 ועדיין לא קיבל שומת מס של 2017. יוכל להגיש העתק טופס 'דין וחשבון על הכנסות בארץ ובחול  לשנת המס' (טופס 1301) בחתימת רו"ח / יועץ מס.

טופס 'דו"ח תקופות עבודה' מהמוסד לביטוח לאומי

אברך כולל

טופס "אישור מלגת כולל" על בלנק רשמי

(טופס מקורי) עם פרטים מלאים: מס' עמותה, חתימת + שם + טלפון מנהל המוסד, ציון  שעות הלימוד וגובה המלגה.

>על האישור להתאים לרישום התלמיד בפירוט מקומות הלימוד של אישורי ביטוח לאומי.

אברך כולל המקבל גמלת 'הבטחת הכנסה', יצרף אישור משרד החינוך או דף חשבון בנק מיום ההפקדה של המלגה.

טופס 'דו"ח תקופות עבודה' מהמוסד לביטוח לאומי

או טופס 'אישור מעמד לא עובד' (המציין במפורש כי המבקש לא עבד לפחות מינואר 2017)

עקרת בית

 

טופס 'דו"ח תקופות עבודה' מהמוסד לביטוח לאומי

או טופס 'אישור מעמד לא עובד' (המציין במפורש כי המבקש לא עבד לפחות מינואר 2017)

בן/בת מעל גיל 18

עובד – תלושי שכר כמו ב'שכיר'

תלמיד – אישור לימודים מהמוסד

טופס 'דו"ח תקופות עבודה' מהמוסד לביטוח לאומי

או טופס 'אישור מעמד לא עובד' (המציין במפורש כי המבקש לא עבד לפחות מינואר 2017)

 

 

מסמכים נוספים שיש להגיש במקרים מסויימים:

תושב חדש בעיר

 1. תושב חדש בעיר - לצרף מכתב ממח' הגביה של עיר מגוריכם הקודמת האם ועד מתי קיבלתם הנחה בשנת 2017.
 2. במידה ואינכם רשומים כדיירים בנכס במחשבי העירייה, יש לצרף טופס מיוחד 'עדכון דייר חדש בנכס' ('שינוי חזקה')

חשוב מאוד! מומלץ לעדכן מגורים בנכס מיד עם הכניסה לדירה, ולא להמתין עד להגשת הבקשה להנחה.

שוכרי דירה

לצרף חוזה שכירות. לתקופה של לפחות 12 חודשים, עם מספרי ת"ז ברורים. , ומס' טלפונים של שוכר ומשכיר.

אם השכירות משולמת ע"י השכרת דירה אחרת שברשותכם יש לציין זאת, ולצרף חוזה השכרת הדירה שבבעלותכם, ההפרש בלבד ייחשב כהכנסה!

ילדים מעל גיל 18 בבית ההורים

ילד לומד: אישור לימודים ממוסד הלימודים + טופס "דו''ח מעסיקים" או טופס "מעמד לא עובד" מהמוסד לביטוח לאומי+ צילום ת.ז. כולל ספח.

ילד עובד: 3 תלושי שכר+ טופס 'דו''ח מעסיקים''. במקרים מסויימים בהם הכנסת הילד אינה מגיעה לשכר מינימום הכנסת הילד לא תחשב להכנסה+ ת.ז. כולל ספח.

דמי לידה

מי שקיבלה דמי חופשת לידה מביטוח לאומי עבור חלק מהתקופה של שלושת החודשים האחרונים של 2017,

יש לצרף אישור מודפס מהמוסד לביטוח לאומי הכולל את אופן חישוב זכאותכם לדמי לידה. ועל איזה תקופה בדיוק זה שולם.

 

את הבקשה להנחה אפשר להגיש במחלקת הגביה או בטופס דיגיטלי בלי לצאת מהבית!

לכניסה למערכת 'שירות בקליק' – הגשה הנחה באמצעות האינטרנט (השירות ניתן באמצעות מגער דיגיטל)

– שימו לב, ניתן לחסוך זמן יקר בשימוש בקוד אישי FastMast המופיע על שובר התשלום

 

 

לכניסה למערכת 'שירות בקליק' – הגשה הנחה באמצעות האינטרנט (השירות ניתן באמצעות מגער דיגיטל)

– שימו לב, ניתן לחסוך זמן יקר בשימוש בקוד אישי FastMast המופיע על שובר התשלום