פעולות בתחום החינוך

תוכנית "עיר ללא אלימות" פעלה בשיתוף עם אגף שפ"י במשרד החינוך וגורמי החינוך ברשויות המקומיות, לגיבוש תפיסה חינוכית כוללת הנובעת מהגישה האקולוגית ומתוך ממצאי מחקרים המצביעים על מקומה של הקהילה בהשפעה על דפוסי האלימות בבית הספר.תוכנית "עיר ללא אלימות" מציעה מגוון רצף הנוכחות הבוגרת בבית הספר (מדריך מוגנות) ובאמצעות מתן מענה להיבטים הקהילתיים הרלווטים להתמודדות עם אלימות במערכות החינוך.לפי הנחות היסוד של תחום החינוך "בעיר ללא אלימות" נדרשת מעורבות של הנהגה העירונית, יחד עם מדיניות עירונית ברורה ויכולת לייצר תמונה כוללת של המאמצים המכוונים להגברת תחושת המוגנות לתלמידים.

 

ועדת חינוך עירונית

ועדה המובלת ע"י ראש המינהל או ראש אגף חינוך ביישוב ומורכבת מאנשי חינוך, גורמי פנאי, אכיפה, רווחה. ועדה זו דנה בתופעות אלימות המתרחשות במערכת החינוך ומקדמת גיבוש מדיניות להתמודדות עמן.

לצד דיונים מתקדמים ביישוב סביב אירועים חריגים, עוסקת ועדת החינוך של "עיר ללא אלימות" גם בדרכי המניעה של תופעות שכיחות הגורמות לאלימות ולפגיעה בביטחונם האישי של התלמידים. הוועדה מאפשרת יצירה של תמונה עירונית כוללת ביחס למאמצים בתחום.

 

תכנית "אילנות" בגנים - מניעה בגני הילדים

תכנית 'עיר ללא אלימות' מאפשרת ומעבה את רצף המענים היישובי באמצעות תמיכה בהפעלה של תכניות למניעת אלימות וקידום אקלים מיטבי בגני ילדים. אחת מהתכניות המרכזיות הפועלות במסגרת התכנית היא תכנית אילנות. התכנית מתמקדת בהדרכת גננות בזמן אמת לתגובה סמכותית ואפקטיבית מול אירועי חוצפה ואלימות. זאת לצד, הדרכת הורים להצבת גבולות ותגובה אפקטיבית למצבי אלימות. מטרת תוכנית "אילנות" בהפחתת רמת האלימות בגני הילדים באמצעות הכשרת צוותי הגן, צוותים טיפוליים והורים להשבת הסמכות והצבת גבולות לילדי הגן.

 

מנחי מנחים - תכנית מוגנות במוסדות חינוך

איש מקצוע המרכז את עבודת החינוך במסגרת תכנית עיר ללא אלימות. מנחת המנחים מסייעת ליור' ועדת החינוך ומנהלת התכנית ביישוב בהובלה של ועדת החינוך ובקידום היוזמות והמענים הקהילתיים שיוזמת הועדה. מנחת המנחים אחראית על הדרכה שוטפת של מדריכי המוגנות, ועל עיבוד המידע הנאסף על ידי המדריכים לצורך זיהוי סוגיות מרכזיות הדורשות התייחסות וטיפול

מנחת מנחים במסגרת "עיר ללא אלימות" - קרן רופא - w_ak@netvision.net.il

 

מדריכי מוגנות - תכנית מוגנות במוסדות חינוך

אחת מתוכניות המרכזיות של תוכנית "עיר ללא אלימות" בבתי הספר היא הצבת מדריכי מוגנות אשר תפקידם בבית הספר להגביר את רצף הנוכחות הבוגרת בכל חללי בית הספר. מדריך המוגנות מהווה דמות של "אח גדול" ומודל לחיקוי, הנגיש לתלמידי בית הספר וער לנעשה עימם. תפקידו של המדריך הוא לסייר בכל שטחי בית הספר ובעיקר  באזורי החצר. המדריך עוקב אחר התרחשותן של תופעות כגון שוטטות, אירועי אלימות, ונדליזם, איומים, חרמות ושמועות ואחר התנהגויות נוספות המתרחשות בבית הספר. המדריך מתעד אירועים ומדווח להנהלה ולגורמים הרלוונטים בבתי הספר על המידע, תומך ומעודד פניות וקשרים בין התלמידים לבין הצוות בבית הספר.

מדריך המוגנות עוסק במניעת שוטטות, נשירה סמויה, אלימות, סמים ועבריינות, תוך שיתוף פעולה עם גורמים שונים בבית הספר ובקהילה. מדריך המוגנות מסייע לתלמיד לחזור למסגרת הלימודים הסדירה תוך יצירת קשר בלתי פורמאלי עם התלמידים. המדריך לוקח חלק מרכזי בחיבור התלמידים בתוכניות חינוך בלתי פורמאליות שמציעה הקהילה ואף מלווה מיזמים חברתיים בהם התלמידים לוקחים חלק. עם התפתחות הרשתות החברתיות היווצרות זירה קהילתית וירטואלית, עולה חשיבות של נוכחות מדריכי המוגנות גם ברשת. מדריכי המוגנות נחשפים גם למידע על תופעות של אלימות ובריונות ברשתות החברתיות והם פועלים על מנת לבלום תופעות של הצקה ופגיעה בתלמידים באמצעות הרשתות החברתיות והבאת המידע הרלוונטי לטיפול הגורמים המתאימים.

 

נראות קהילתית של המאמצים החינוכיים

תכנית עיר ללא אלימות מבוססת על ההנחה כי מודעות ציבורית לתופעת האלימות וההתמודדות עימה, כמו גם השקעת משאבים בנראות של מאמצי ההתמודדות הם חלק אסטרטגי במאבק המוצלח בתופעה. בהתאם, כוללת תכנית "עיר ללא אלימות" יצירתה של "אמנה חינוכית – קהילתית" המהווה מסמך מדיניות והצהרה על הנכונות של כלל הגורמים ביישוב להתגייס למאמץ. אמנה עירונית מהווה אירוע שיא לתהליך של הידברות בין הגורמים החינוכיים ביישוב לגורמים קהילתיים נוספים (הנהגה, גורמי טיפול, גורמי פנאי, גורמי אכיפה, הורים ועוד). תהליך זה מייצר הסכמות, הגדרות, והחלטות חשובות ביחס למאבק אחיד, בהיר ומשותף באלימות.