6.1 מבקש הרישיון יעמוד בכל האמור בחוק עזר לבית שמש (מודעות ושלטים), תשט"ו-1955 או חוק עזר אחר במידה שיעודכן בעתיד במקומו של חוק עזר זה .

6.2 מבקש הרישיון לא יתקין שלט אלא אם כן קיבל רישיון לכך מאת העיריה ובהתאם לתנאיו ושילם אגרה בשיעורים הנקובים בתוספת הראשונה לחוק העזר האמור.