7.1 מבקש רישיון שהוא מקום ציבורי או שירות ציבורי כהגדרתם בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998, יקיים במלואן את הוראות הנגישות לפי פרק ח'1 לחוק האמור ויקבל היתר בנייה על פי הנדרש.

7.2 מבקש הרישיון יגיש לאישור אגף הנדסה ברשות הרישוי תכנית לביצוע התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות, אשר הוכנה על ידי יועץ נגישות.

7.3 מבקש הרישיון יישם את התכנית כאמור רק לאחר אישור אגף הנדסה.