1.  בעל עסק שהוא מקום ציבורי או שירות ציבורי כהגדרתם בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998, יקיים במלואן את הוראות  הנגישות המופיעות בחוק האמור ובחוק רישוי עסקים, התשכ"ח- 1968.