עדכון דייר חדש (רוכש / שוכר) בנכס (חילופי מחזיקים בנכס)

עפ"י סעיפים 325 ו 326- לפקודת העיריות (נוסח חדש) על כל שינוי של מחזיק בנכס חובה למסור על כך הודעה בכתב לרשות, בסמוך למסירת החזקה בנכס, בצירוף חוזה שכירות  וטופס לשינוי חזקה ובלבד שתקופת השכירות הינה בת 12 חודשים ומעלה.
זכור!! כל עוד לא תתקבל הודעה כאמור על שינוי המחזיק בנכס, תחול חובת תשלום הארנונה על המחזיק הרשום וזאת אף אם חדל מלהחזיק בנכס בפועל.

חשוב לציין כי שינוי הרישום בעירייה מאפשר למחזיק לפנות בבקשת הנחה באותו הנכס.

 

נכנסים לדירה חדשה? אלה המסמכים הנדרשים כדי להירשם בארנונה:

  • טופס שינוי חזקה (במקרה של החלפת משלמים) החתום בידי שני הצדדים- העוזב והנכנס, עם תאריך עזיבה וכניסה מדוייקים.
  • העתק מלא של חוזה שכירות בתוקף של מינימום 12 חודשים.
  • צילום תעודת הזהות של השוכר.

 

עוזבים דירה? אלה המסמכים הנדרשים כדי להודיע לעירייה להפסיק לחייב אתכם בארנונה:

  • עפ"י חוזה שכירות- ניתן להגיש את החוזה, בצירוף טופס החלפת משלמים החתום בידי העוזב.
  • במקרה של עזיבה בתאריך השונה מחוזה השכירות- יש צורך בחתימת שני הצדדים (בעל הנכס, והשוכר היוצא) על טופס החלפת המשלמים.