העניין הוכרע ע"י בית משפט או בית דין או תלוי ועומד בפני בית משפט או בית דין