1
פרטים אישיים
2
השכלה
3
השתלמויות
4
שירות במסגרת השלטון המקומי
5
שירות צבאי/לאומי
6
ידיעת שפות
7
תעסוקה נוספת
8
קרובי משפחה
9
בחינות
10
ממליצים
11
הערות

פרטים אישיים

 

 

 

השכלה

מס' שנות הלימוד
יסודיתתיכוניתמקצועיתגבוהה

שם בית הספר
יסודיתתיכוניתמקצועיתגבוהה

התואר או התעודה * שדה חובה

השתלמויות

השתלמויות
שם הקורסמשך הקורסמועדוהמקום

 

פרטי שירות במסגרת השלטון המקומי או בשירות המדינה
תאריך התחלת שירותתאריך סיום שירותהתפקיד

שירות צבאי/לאומי
תאריך התחלת שירותתאריך סיום שירותהתפקיד

ידיעת שפות

 

פרטי התעסוקה
שם המעסיקהתפקידהשכר שהתקבל לאחרונהתקופת העסקה
 

האם ישנם קרובי משפחה המועסקים ברשות המוקמית או המכהנים כחברי מועצת העיר * שדה חובה

בחינות

בחינות(ע"י הרשות המקומית)
שם הרשותלמשרהתאריך

ממליצים

ממליצים
השםהתפקיד טלפון

במידה ויש הערות/הארות אפשר לשלוח כאן