פרטי התכנית

פרטי היזם

פרטי איש הקשר לטיפול בבקשה

פרטי החברה / קבלן מבצע

פרטי מנהל הפרויקט בשטח

לשימוש משרדי (אין למלא)

ההיתר החתום נמסר לידי

לצורך החתמת משטרת ישראל, אני מתחייב להעביר לאגף ההנדסה של עיריית בית שמש עותק מקורי חתום לפני תחילת ביצוע העבודה, לידי גב' תמר בר שי

Browser not supported