תם מועד הגשת בקשות הערר לשיבוץ לגני ילדים.
תשובות ימסרו באמצעות מערכת הרישום להורי הילדים.
לפרטים נוספים, ניתן לפנות למינהל חינוך, נוער וקהילה באמצעות הטופס >> טופס פניות ציבור