הגשת בקשה לקבלת מחשב/ טלפון לתלמיד בתקופת הקורונה

סוג המכשירים המבוקשים * שדה חובה
פרטי התלמידים
מס' ת.ז*שם משפחהשם פרטימס אחים מתחת לגיל 18כתובת מגורים מלאה**מס' טלפון של ההוריםמס' מכשירים בבית
* ייתכן ומסיבות טכניות, הטבלה תסתיר את הספרות האחרונות של מספר תעודת הזהות שהוקלדו. ** שם רחוב, מס' בית, מס' דירה