ת.ב.ע- הינו מסמך אדריכל משפטי המגדיר את יעודי הקרקע והשימושים המותרים בהםואת עקרונות הבינוי והפיתוח ,מחלק את תחום התוכנית למגרשים ,מפרט זכויות בניה, מסקומות , קוי בניין , תכסית הבניה גובה הבנייה וכדומה. הת.ב.ע מורכבת ממספר מסמכיםשהחשובים בהם הם התקנון והתשריט .

תקנון תאור מילולי של התוכנית המפרט את מטרות התכנית.

תשריט מפה של שטח התוכנית והשטחים הגבולים בו ועליהפירוט גבולות התוכנית ,יעודיקרקע , קוי בניין וסימנים גרפיים נוספים.


במקרים רבים, בנוסף לשני המסמכים הנ"ל מצורפים הנספחים הבאים: 
 

 • נספח בינוי הכוללפירוט של תוכניות הקומות בבניין , התרים , חזיתות , וחישוב שטחים
 • נספח תנועה וחניה - המפרט אתהסדרי התנועה הנדרשים באזור ומסביב לתכנית המוצעת וכן מיקום היקף ושייכות של מקומות חנייה.
 • נספח איחוד וחלוקה  מסמךהנדרש ע"י מרכז מיפוי לישראל לרשום את המגרשים החדשים לאחר מתן אישור סופי לתכנית.


אגף ההנדסה עובד בהתאם לנוהל משרד הפנים מבא"ת 2006 ונוהל הגשתתכניות של הוועדה המחוזית – מחוז ירושלים.
ניתן לקבל מידע ולעיין במסמכי תכניות מופקדות או מאושרות באגף ההנדסהרח' נחל שורק 8 רמת בית שמש א' אצל מתכנן העיר מר מרדכי חורש ו/או בטל' 9900778 –02

 

פרויקטים בתכנון עיר

 • מתחם עלית : פרויקט להקמה של 320 יח"ד ומסחר ומשרדים בהיקף של 8,000 מ"ר.
   

 • מתחם ביג- צורעה : מתחם המשלב אזור תעסוקה ומשרדים.
   

 • רמת בית שמש ג'2 : כ1800 יח"ד, תעסוקה, מסחר, שצפי"ם ומוסדות ציבור.
   

 • מתחם מ3 : כ330 יח"ד בתכנון אדריכלי מיוחד המשמר חזית מותאמת לנוף והסביבה.
   

 • מתחם בעדיא : בכניסה לעיר – בית שמש דרום,  מתחם המשלב תיירות ואטרקציות.
   

 • שכונת המשקפיים : שכונה יוקרתית על שיפולי רמת בית שמש א' מעל כביש 10 המשלב אזורי תעסוקה, מסחר, מגורים.
   

 • מתחם הקאנטרי : בשד' בן זאב, מתחם המשלב אלמנט ספורט ונופש + מגורים.