אכיפת חוק העבירות המנהליות בנושא החזקת כלבים בעיר

החל מיום 1.10.2019 יחול בבית שמש אכיפת חוק העבירות המנהליות בתחום הוטרינרי. משמעות הדבר היא הגברת האכיפה של המחלקה הוטרינרית בנושאים הקשורים להחזקת כלבים בעיר.


ההנחיות הן-
כל כלב חייב להיות מוחזק ברשיון שנתי:
מחוסן נגד כלבת ומשולמות האגרות לעיריה.
על כלבים מסוכנים חלות הגבלות נוספות (חובת סרוס ועיקור, חובת מחסום פה ועוד).
אסור לאפשר לכלב לטייל לבד או לשהות בשטח הציבור, כשאינו קשור ברצועה לאדם המסוגל לשלוט בו.

 

החל מיום 1.10.2019 גובה חלק מהקנסות יהיה:
החזקת כלב ללא רשיון 500 ₪

החזקת כלב ללא חיסון כלבת 1500 ₪
שוטטות כלב: 500 ₪

הגברת אכיפה בהחזקת כלבים מסוכנים:

החזקת כלב מסוכן ללא רשיון: 5000 ₪
שוטטות כלב מסוכן 1500 ₪
כלב מסוכן ללא מחסום פה בשטח ציבורי 1500 ₪

מסירת מידע כוזב למאגר הארצי (לדוגמה רישום כלב מסוכן ככלב מעורב) 1500 ₪
אי הסגרה של כלב שנשך בתוך 24 שעות 2000 ₪
 
כל הקנסות הינם יומיים וניתן להטילם מחדש בכל יום.
יובהר כי המחלקה הוטרינרית רשאית, נוסף על מתן קנס או במקום  מתן קנס (לפי העניין)  להפעיל סמכויות נוספות הקבועות בדין ובכלל זה צו תפיסה מנהלי, נקיטת  פעולות נוספות, בכפוף כל דין,  כגון בקשת סעדים מביתממ המשפט, הגשת כתבי אישום ועוד.
ניתן למצוא את פרוט הקנסות המנהלים, החוקים והתקנות באתר העיריה

 במקרה של סתירה בין האמור לעיל, יגברו הוראות החוק והתקנות.

*בעקבות שינוי החקיקה, המחלקה הוטרינרית של העירייה מנגישה את החיסונים ובמקום יום חיסונים בחודש, יינתנו חיסונים כל ימי רביעי בשבוע.*
החיסונים יינתנו בכל יום רביעי במהלך חודש ספטמבר משעה 13.30 עד 15.30 במשרדי השירות הוטרינרי, ברחוב הרצל 5. בימים אלו נשלחות הודעות סמס לבעלי כלבים שפג תוקף החיסון.