הודעה במסגרת תובענה ייצוגית

נוסח הודעה על חדילה בת"צ 46512-11-18 טיפול רפואי מידי (טר"מ) בע"מ נ' עיריית בית שמש


במסגרת התובענה הייצוגית הנ"ל המתנהלת בבית המשפט המחוזי בירושלים הודיעה העירייה, למען הזהירות בלבד, את ההודעה שפרטיה כדלהלן:

העירייה שבה ומתחייבת, כי ככל שיוכח שמאן דהו פנה אליה בכתב והודיע לה על כך שהוא שילם לה סכומים ביתר, וככל שיוכח כי העירייה לא החזירה לאותו נישום את תשלום היתר בתוך 30 יום ממועד קבלת ההודעה, הרי שאותה יתרת זכות תוחזר לפונה בתוספת ריבית בשיעור של 0.5% לחודש, כמתחייב על פי הדין.

העירייה אף שבה ומתחייבת, כי בכל מקרה שבו נישום כזה או אחר יפנה אליה בכתב להשבת תשלום ששילם ביתר, ותשלום זה לא ישולם לו בתוך 30 יום ממועד קבלת הפניה, הרי שהסכום יושב לו בתוספת ריבית בשיעור של 0.5% לחודש, כמתחייב על פי הדין.