הנחות בארנונה לבעלי עסקים עקב משבר קורונה- סבב שני


בעלי עסקים יקרים,

בעקבות המשך התפשטות נגיף הקורונה ועל מנת להקל על בעלי העסקים המחזיקים בנכס שאינו למגורים, הוחלט על מתווה נוסף לסיוע בתשלומי ארנונה לעסקים שמחזור פעילותם נפגע משמעותית.

המועצה תעניק הנחה בשיעור של %95 לעסקים אשר זכאים למענק סיוע מהמדינה ועומדים בתנאים הבאים:

א. מחזור עסקאותיו בשנת 2019 אינו עולה על 200 מיליון ₪ ומחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות נמוך ממחזור עסקאותיו בתקופת הבסיס בסכום העולה על %60 ממחזור העסקאות בתקופת הבסיס.
ב. מחזור עסקאותיו בשנת 2019 עולה על 200 מיליון ₪ ואינו עולה על 400 מיליון ₪ ומחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות נמוך ממחזור עסקאותיו בתקופת הבסיס בסכום העולה על %80 ממחזור העסקאות בתקופת הבסיס.

תנאים לקבלת ההנחה מארנונה מהרשות המקומית:

  1. על המחזיק בנכס (שאינו מגורים) המבקש לקבל הנחה זו בארנונה, יש להגיש באופן עצמאי בקשה לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים באמצעות טופס מקוון המצוי באתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשיה, בקישור הבא: https://www.gov.il/he/service/self-employed-additional-grant 
  2. בבקשת המחזיק לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים יש לפרט, בין היתר, את פרטי הנכס שבגינו מבוקשת ההנחה מארנונה וכן את פרטי הרשות המקומית שבתחומה נמצא הנכס.
  3. מבקש ההנחה יפרט בבקשה שהוא מגיש לסוכנות, כי הוא מאשר את העברת המידע בגין בקשתו לזכאות להנחה מארנונה, מרשות המיסים ומהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים לרשות המקומית שבתחומה נמצא הנכס עליו הוא מבקש את ההנחה.
  4. תקופת הזכאות למענק סיוע הינה דו חודשית, על כן לצורך קבלת הנחה בארנונה ישנו צורך בקבלת אישור זכאות חדש לרשות מהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בגין כל תקופה עוקבת עליה מבוקשת הנחה מארנונה.
  5. כאמור, יש להגיש בקשה לזכאות הנחה מארנונה עבור כל תקופת זכאות, על כן, מבקש ההנחה יכול להגיש בקשה להנחה מארנונה עבור כל תקופה עוקבת לתקופת הזכאות בנפרד, או לחילופין להגיש בקשה עבור מספר תקופות עוקבות ביחד.
  6. לא ניתן להגיש בקשה להנחה מארנונה מתוקף תיקון זה לאחר תאריך 2022.12.31.

לפרטים ומידע נוסף יש לפנות לרשות לעסקים קטנים ובינוניים באתר משרד הכלכלה והתעשייה.

בברכה,

אגף הגבייה
 עיריית בית שמש