דלג לתוכן העמוד
מוקד רואה
106

מכרזים

מכרז מס' 6/19: ביטוח כלי רכב וציוד מיכני הנדסי

פנייה להגשת מכרז

נוסח ערבות בנקאית

נספח ב'- מכרז ביטוח כלי רכב ו- צ.מ.ה - 2019-2020

ריכוז נתוני תביעות בביטוח רכב רכוש לכלי רכב בבעלות עיריית בית שמש- הראל ביטוח ופיננסים

תשובות לשאלות הבהרה

בהתאם לתנאי המכרז נבקש להבהיר כי:
בנספח א' להצעה לביטוח , בסעיף 22 "כל הסיכונים לכלי צ.מ.ה. – יהיה לפי הפוליסה של הראל מהדורת תעשייה 2016"

לצפייה בקובץ המצורף למכרז