דלג לתוכן העמוד
מוקד רואה
106

מכרזים

מכרז מס' 9/19: מתן שירותי ייעוץ בנושא מקסום הכנסות שמירה וביצוע התחשבנות בתקציבי משרד הבט"פ

מענה לשאלות הבהרה

תיקון למכרז מקסום הכנסות שמירה טעות סופר–

הזמנת הצעות ומידע כללי –

סעיף 2 ב. ניסיון קודם ומוכח בכתב במתן שירותי ייעוץ בתחום מקסום הכנסות שמירה בין השנים 2017-2018 ל – 3 רשויות מקומיות לפחות בכל אחת מן השנים הנ"ל. יש לצרף שמות אנשי קשר של לפחות 3 ממליצים שהמציע סיפק להם שירותי יעוץ כאמור.

סעיף 28. א.

28.     א.      אמות המידה לפיהן ייבחר הזוכה הינם:

קריטריון

פירוט

ניקוד

שכר מבוקש

גובה הצעת המחיר של המציע (המציע הזול יזכה למלא הניקוד והמציעים הבאים יקבלו ניקוד יחסי)

50%

שביעות רצון לקוחות

תיבחן מידת שביעות הרצון של לקוחות המציע והמלצות נוספות, הן לפי ההמלצות אשר יצורפו והן לפי בירורים שתערוך המזמינה.

20%

התרשמות כללית

יבדקו הפרמטרים הבאים: מקצועיות, זמינות, שיטות עבודה, התרשמות מפרויקטים קודמים, התמחויות ועוד. יתכן ויתקיים ראיון למציע או לגורם מטעמו אשר יספק בפועל את השירותים.

10%

נסיון

היקף ניסיון המציע בתחומים המבוקשים, בעבודה מול משרד לביטחון פנים ברשויות מקומיות ב- 2 שנים האחרונות:

עבודה מול משרד לביטחון פנים ב 3-7 רשויות   - 10%

עבודה מול משרד לביטחון פנים ב 8 רשויות ומעלה  - 20%

20%

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז