ועדות השמה לצורך שיבוץ תלמידים/ות בחינוך מיוחד לשנת הלימודים תשע"ז

הודעה להורים ולמנהלי המסגרות החינוכיות ועדות ההשמה מתקיימות לצורך דיון בזכאות תלמידים ללמוד במסגרות חינוך מיוחד )גן, בי"ס יסודי, על יסוד( .


תאריכי הדיונים:

בין התאריכים - 3/1/16 כב' בטבת תשע"ו - 15/5/16 ז' באייר תשע"ו עבור תלמידי בתי ספר .

בין התאריכים - 3/1/16 כב' בטבת תשע"ו - 31/5/16 כג' באייר תשע"ו עבור ילדי הגן/מעונות וממכונים להתפתחות הילד.

לאחר תאריכים אלו לא תתקיימנה ועדות השמה .


נהלי הפנייה לועדת השמה :

 1. ההורים ומנהלי המסגרות יוודאו שמוצו תוכניות סיוע וטיפולים במסגרות החינוך הרגילות (כמו קבלת שעות שילוב) ו/או דרך קופות החולים/מרכזים להתפתחות הילד ויושמו כל המלצות האיבחונים.
   
 2. על ההורים והמנהלים להצטייד במסמכים הבאים:
  1. שאלון הפניה לועדת השמה שימולא וייחתם על ידי צוות המסגרת האחרונה בה למד הילד ומפקח/ת משרד החינוך על המסגרת )על ההורים לחתום אף הם .נדרשת חתימת האב והאם כשמדובר בהורים גרושים/פרודים( ותוכנית חינוכית יחידנית (תח"י) מהמוסד החינוכי.
  2. אבחונים (כגון פסיכולוגי ואו רפואי התפתחותי, ריפוי בדיבור, ריפוי בעיסוק(
  3. בדיקות ראיה ושמיעה של הילד.
  4. מסמכים אחרים – במידה ויש  ( כגון: דו"ח נוירולוגי, פסיכיאטרי, דו"ח פרא-רפואי, סיכומי טיפול (
  5. למידע נוסף ונרחב למנהלים – יש לקרוא בחוזר מנכ"ל.

    
 3. יש לפנות עם כל המסמכים הנ"ל למחלקה לחינוך מיוחד באגף החינוך, רח' הגפן 26   בימים א'- ה' בין השעות  13:00 – 08:30 
   
 4. לאחר הגשת כל המסמכים , יקבע מועד לדיון בוועדת השמה.
   
 5.  ההורים ,התלמיד והצוות החינוכי יוזמנו לוועדה והדיון ייערך בנוכחותם.
   
 6.  יש להשאיר העתקים של כל המסמכים בידי ההורים ומנהלי המסגרות ולהביאם לדיון.

לתשומת לבכם!

את המסמכים יש להגיש עד לתאריכים הבאים: 
 
 • עד 20/1/16  י' בשבט תשע"ו - עבור תלמידי בתי הספר.
   
 • עד 20/3/16 י' באדר ב' תשע"ו - עבור ילדי גן וילדים ממעונות והתפתחות הילד 
לא תתקבלנה בקשות לוועדות השמה לאחר מועד זה

מענה טלפוני לבירורים: בימים א'-ה' בין השעות  08:30-13:00  בטל : 02-9902120 / 02-9902116