התמיכה תינתן לעמותת ספורט הפועלת במסגרת ההתאחדות או איגוד ספורט מוכר המתחרות במסגרות רשמיות ומייצגות את העיר בית שמש אך אינן מתוקצבות במסגרת
פרויקט "פרחי ספורט" שלב ב 2015-16 ולהן קבוצה של בוגרים (גברים/ נשים), קבוצת נוער (בנים/ בנות), ובית ספר / אקדמיה לאותו ענף שבו לפחות 50 ילדים/ות.

התמיכה תחולק לפי עלויות הפעלת הקבוצה הבוגרת (משקל 50%), עלויות הפעלת קבוצת הנוער (משקל 30%),במקרה ולעמותה רווחים מפעילות בית הספר' אקדמיה, יינתן משקל שלילי לשני הפרמטרים (בוגרים ונוער)בהתאם ליחס בין סך העליות בגין הפעלת הקבוצות לבין סך הרווחים מהפעלת בית הספר/ אקדמיה.
בנוסף יוותרו 20% לשיקול דעת הוועדה.

העיריה גם תתמוך בדרך של תמיכה עקיפה במתן זכות שימוש במגרשי ספורט עירוניים לפעילות ליגות בסך כולל של 80,000 ₪

תאריך אחרון להגשה 21/4/16
טפסים להגשה ניתן להוריד מאתר העירייה
הגשה אצל איציק קניזו טל 052-6227992 או משה גרוס 02-9909844