עיריית בית שמש, מודיעה בזאת כי נתקבלו במשרדיה הבקשות להקצאת מקרקעין המיועדים לצרכי חינוך.

פרסום קצר:

יקירי ירושלים – ע"ר 580029122
גני ילדים ותלמוד תורה
בית שמש, מגרשים 486, 425 רח' אוהל יהושע, גוש 5151 חלקה 31. ת"ת סמל 288027. שטח המגרש 1,647 מ"ר, זכויות בנייה מבוקשות: 2,078 מ"ר. ההקצאה כוללת יתרת זכויות של 1,253 מ"ר לייעודים הבאים: בית מדרש, חדרי שיעורים, מטבח, חדר אוכל, כאשר 825 מ"ר נוספים יוקצו בזכות שימוש ל-8 כיתות תלמוד תורה וכיתת גן ילדים.
 

כל המתנגד להקצאה, יגיש את התנגדותו במכתב המפורט את הטיעונים להתנגדותו, תוך ציון שמו כתובתו ומספרי הטלפון והפקס ליצירת קשר עימו, לא יאוחר מ-15 יום ממועד פרסום הודעה זו בתאריך: 17/04/2016. לידי מנחם ברוכמן באגף החינוך בימים א' – ה' בין השעות 8:00 – 16:30 טל'  02-9902128.  
 

פרסום ראשון:

שם המבקש פרטי המקרקעין שימוש המבקש
יקירי ירושלים – ע"ר 580029122
גני ילדים ותלמוד תורה
בית שמש, מגרשים 486, 425 רח' אוהל יהושע, גוש 5151 חלקה 31. ת"ת סמל 288027. שטח המגרש 1,647 מ"ר, זכויות בנייה מבוקשות: 2,078 מ"ר. ההקצאה כוללת יתרת זכויות של 1,253 מ"ר לייעודים הבאים: בית מדרש, חדרי שיעורים, מטבח, חדר אוכל, כאשר 825 מ"ר נוספים יוקצו בזכות שימוש ל-8 כיתות תלמוד תורה וכיתת גן ילדים.
קנין התורה בית שמש- ע"ר 580480747
 
בית שמש, מגרש 413, תב"ע מי/במ/853, גוש 5942, חלקה 65, רח' רבי יהושוע 16א זכות שימוש במבנה עירוני לגן ילדים "חניכי הישיבות" סמל 710764.
זכות שימוש במבנה עירוני לחטיבת ביניים ישיבה קטנה "חניכי הישיבות" סמל 346445.
מרכז מעיין החינוך התורני – ע"ר 580121952 בית שמש, מגרש 413, תב"ע מי/במ/853, גוש 5942, חלקה 65, רח' רבי יהושוע 16א זכות שימוש במבנה עירוני ל בית ספר יסודי לבנים "חניכי הישיבות" סמל 136010
העמותה לחינוך תשב"ר ב"ש- ע"ר 580451524 רמב"ש א', מגרש 531  תב"ע מי/במ/835 (בש/535י' מגרש 8001) גוש 34278 חלקה 17 רח' נחל ערוגות 11 (הצדיק משטעפנעשט 1) זכות שמוש במבנה בי"ס וגנ"י תשב"ר סמלים:712711, 712703, 715193, 343947.
ולאחיו בית שמש- ע"ר 580589877 בית שמש, רח' אבא נעמת (מבנה אגף הנדסה הישן) זכות שימוש במבנה עירוני למוסד חינוך לעולי צרפת.
מוסדות עץ הדעת  בית שמש – ע"ר 580172674 רמב"ש א', במגרש 403  תב"ע מי/במ/836, גוש 34271 חלקה 38, נחל גילה 10 זכות שימוש במבנה עירוני לגן ילדים – סמל חדש.
ס.ו.ל.ם - סיוע ועידוד לילדים מוגבלים – ע"ר 580165249 בית שמש, תב"ע בש/169, גוש 5210 חלקה 83-84, רח' ביאליק 17 זכות שימוש במבנה עירוני לגן ילדים - 238642.
מגן הלב – ע"ר 580263614 בית שמש, תב"ע בש/169, גוש 5201 חלקה 47, רח' ביאליק 21 זכות שימוש במבנה עירוני לגן ילדים – 239293, 239756.
מרכז מעיין החינוך התורני – ע"ר 580121952 בית שמש, תב"ע בש/169, גוש 5202 חלקה 63, רח' רביצקי 5 זכות שימוש במבנה עירוני לבית ספר יסודי – תפארת החיים – 112904
רמב"ש א', במגרש 410  תב"ע מי/במ/836, גוש 34271, חלקה 43, רח' נחל לוז 3 זכות שימוש במבנה גנים + מנדי"ם + גג לבית ספר יסודי – אורחות אבותינו – תורת שלום – 611848
רמב"ש א', במגרש 401  תב"ע מי/במ/836, גוש 34271, חלקה 37, רח' נחל לוז 21 זכות שימוש במבנה גנים + מנדי"ם לבית ספר יסודי – אורחות אבותינו – תורת משה – 430223
אורחות אבותינו – ע"ר 580476208 רמב"ש ב', במגרש 413  תב"ע מי/במ/853, גוש 5942 רח' רבי יהושע 2 זכות שימוש במבנה עירוני ל גני ילדים תורת אמך, סמל: 557017, 557025, 359521, 359513
זכרו תורת משה רמת בית שמש – ע"ר 580478048 רמב"ש א', במגרש 410  תב"ע מי/במ/836, גוש 34271, חלקה 43, רח' נחל לוז 3 זכות שימוש גנים + מנדי"ם לגני ילדים תורת שלום, סמל: 455352, 455253
רמב"ש א', במגרש 401  תב"ע מי/במ/836, גוש 34271, חלקה 37, רח' נחל לוז 21 זכות שימוש במבנה גנים + מנדי"ם ל גני ילדים תורת משה, סמל: 368076, 368027, 367904, 367896
מוסדות בנות ישראל – ע"ר 580554962 בית שמש, במגרש 430  תב"ע מי/במ/853, גוש 5943 חלקה 34, רח' בן עזאי 12 זכות שימוש במבנה עירוני לבי"ס בנות רחל סמל: 273086, גני בנות ישראל סמל: 716852, 716845, 716126, 715086.
בית שמש, במגרש 306  תב"ע בש/164, גוש 5935,  חלקה 34, רח' בן איש חי 27 זכות שימוש בקרקע למנדי"ם לגני בנות ישראל סמל: 462788, 717389
בית שמש, במגרש 406  תב"ע מי/במ/853, גוש 5935,  חלקה 15, רח' רבי מאיר בעל הנס 4 זכות שימוש במבנה עירוני לבי"ס בית יעקב רמב"ש סמל: 273086
חינוך לתורה ועבודה – ע"ר 580554285 בית שמש, במגרש 170, תב"ע בש/112, גוש 5211, חלקה 117, רח' הגפן 28 זכות שימוש במבנה עירוני לישיבת מאורות סמל: 238527
בית יעקב כה תאמר – 580361715 רמב"ש א', מגרש 401, תב"ע מי/במ/836, גוש 34271, חלקה 37, רחוב נחל לוז 21 זכות שימוש במבנה עירוני לבית ספר על יסודי סמל 166769
בית יעקב - דרכי רחל - ע"ר 580250215 רמב"ש א', מגרש 202, תב"ע בש/835/ח, גוש 34278 חלקה 23, רח' נחל ערוגות 28 זכות שימוש במבנה עירוני לבית ספר יסודי סמל: 346437, גני ילדים- 343319, 349555, 468728
מוסדות דעת מישרים – 580277283 רמב"ש א', מגרש 800, תב"ע בש/835י', גוש 34278, חלקה 30, רח' הצדיק משטפנשט 7 (נחל ערוגות 17) זכות שימשו במבנה עירוני לבי"ס יסודי סמל: 174623, גנ"י סמלים: 558700, 558692, 558684
שעלי תורה – 580138220 רמב"ש א', תב"ע מי/במ/835, מגרש 511, גוש 34276, חלקה 20, רח' נחל שורק 16 זכות שימש במבנה עירוני לאולפנת שעלי תורה סמל 193185
רמב"ש א', מגרש 800, תב"ע בש/835י', גוש 34278, חלקה 30, רח' הצדיק משטפנשט 7 (נחל ערוגות 17) זכות שימש במבנה עירוני לישיבת שעלי תורה סמל 144600
 
כל המעוניין כי המקרקעין לעיל יוקצו לשימושו, רשאי להגיש בקשה מנומקת. על המבקש לפרט בבקשה את שמו, כתובתו,מס' טל', השימוש המבוקש ולצרף העתק מסמכי היסוד, אישור עדכני של עו"ד או רו"ח בדבר מורשי חתימה של המבקש, אישור משלטונות מע"מ ומס הכנסה וכי המבקש מנהל ספרים כחוק, דו"ח כספי מאושר  ואישור ניהול תקין מרשם העמותות. לא יאוחר מ-60 יום ממועד פרסום הודעה זו בתאריך: 01/06/2016. לידי מנחם ברוכמן באגף החינוך בימים א' – ה' בין השעות 8:00 – 16:30 טל'  02-9902128.  
        

פרסום שני:


שם המבקש פרטי המקרקעין שימוש המבקש
נטעי שמעון ע"ר 580541514 רמב"ש ב', מגרש 420, תב"ע מי/853/א, גוש 5151, חלקה 26, רח' אוהל יהושע זכות שימוש במבנה עירוני 10 כיתות לבי"ס בני משה לעלוב סמל 511287
 

כל המתנגד להקצאה, יגיש את התנגדותו במכתב המפורט את הטיעונים להתנגדותו, תוך ציון שמו כתובתו ומספרי הטלפון והפקס ליצירת קשר עימו, לא יאוחר מ-45 יום ממועד פרסום הודעה זו בתאריך: 15/05/2016. לידי מנחם ברוכמן באגף החינוך בימים א' – ה' בין השעות 8:00 – 16:30 טל'  02-9902128.  


עו"ד מתי חותה
יו"ר ועדת הקצאות
                                                                     
להורדת קובץ המידע בנושא לחצו כאן