עיריית בית שמש, מודיעה בזאת כי נתקבלו במשרדיה הבקשות להקצאת מקרקעין המיועדים לצרכי ציבור. 


בקשות להקצאת מקרקעין המיועדים לצרכי ציבור
     
מוסדות תורה לשמה רמת בית שמש ג' – ע"ר 580601011 רמב"ש ג'1, תב"ע 102-0103192, מגרש 600, גוש 34356, חלק מחלקה 151, רח' יחזקאל הנב יא 9 650 מ"ר קרקע לבנית בית כנסת 200% בניה
בית מנחם רמת בית שמש ג'- ע"ר 580589745
 
רמב"ש ג'1, תב"ע 102-0103192 חלק ממגרש 621, גוש 34355, חלק מחלקה 157, רח' חבקוק הנביא 5+7 200 מ"ר זכויות בנייה למנ"ד
ואני תפילה ע"ש רבנו נחמן מברסלב זיע"א - ע"ר 580587962
 
רמב"ש ג'1, תב"ע 102-0103192 חלק ממגרש 621, גוש 34355, חלק מחלקה 157, רח' חבקוק הנביא 5+7 150 מ"ר זכויות בניה למנ"ד
דור הגאולה- ע"ר 580528503 רמב"ש ג'1, תב"ע 102-0103192 חלק ממגרש 621, גוש 34355, חלק מחלקה 157, רח' חבקוק הנביא 5+7 150 מ"ר זכויות בניה למנ"ד
בית הכנסת וקופה של צדקה תורת חסד בית שמש- ע"ר 580616613 רמב"ש ג'1, תב"ע 102-0103192 מגרש 621, גוש 34355, חלקה 157, רח' חבקוק הנביא 5+ 150 מ"ר זכויות בניה למנ"ד
עמותת נעימות משה-
ע"ר 580596070
רמב"ש ג'1, תב"ע 102-0103192 מגרש 621, גוש 34355, חלקה 157, רח' חבקוק הנביא 5+7 150 מ"ר זכויות בניה למנ"ד
מוסדות סלנט בית שמש - ע"ר 580558880 רמב"ש ג'1, תב"ע 102-0103192 חלק ממגרש 621, גוש 34355, חלק מחלקה 157, רח' חבקוק הנביא 5+7 150 מ"ר זכויות בניה למנ"ד
אור יצחק אביר יעקב - רמת בית שמש- ע"ר 580486439 רמב"ש ג'1, תב"ע 102-0103192, חלק ממגרש 610, גוש 34357, חלק מחלקה 35, רח' ירמיהו הנביא 26 1000 מ"ר קרקע זכויות בניה 200%.
קהילת בהנחל עליון רמה ג' בית שמש-ע"ר 580598480 רמב"ש ג'1, תב"ע 102-0103192, מגרש 611, גוש 34356, חלקה 26, רח' ירמיהו הנביא 150 מ"ר זכויות בניה למנ"ד
חניכי הישיבות- עמותה בהקמה הוגשו מסמכים לרשם העמותות רמב"ש ג'1, תב"ע 102-0103192, חלק ממגרש 611, גוש 34356, חלק מחלקה 26, רח' ירמיהו הנביא 150 מ"ר זכויות בניה למנ"ד.
בית כנסת קהילת יוצאי תימן רמב"ש ג'- ע"ר 580621969 רמב"ש ג'1, תב"ע 102-0103192, חלק ממגרש 611, גוש 34356, חלק מחלקה 26, רח' ירמיהו הנביא 150 מ"ר זכויות בניה למנ"ד.
היכל מרכז התורה רמת בית שמש - ע"ר 580612968 רמב"ש ג'1, תב"ע 102-0103192, חלק ממגרש 611, גוש 34356, חלק מחלקה 26, רח' ירמיהו הנביא 150 מ"ר זכויות בניה למנ"ד.
קהילת ירמיהו הנביא רמת בית שמש ג' –
ע"ר 580610434
 
רמב"ש ג'1, תב"ע 102-0103192,חלק ממגרש 611, גוש 34356, חלק מחלקה 26, רח' ירמיהו הנביא 250 מ"ר זכויות בניה למנ"ד.
בית מדרש כלל חסידי רמב"ש ג'- ע"ר 580621118
 
 
רמב"ש ג'1 תב"ע 102-0103192, חלק ממגרש 611, גוש 34356, חלק מחלקה 26, רח' ירמיהו הנביא 150 מ"ר זכויות בניה למנ"ד.
קול יהודה רמב"ש ג'- ע"ר 580566768
 
רמב"ש ג'1, תב"ע 102-0103192, חלק ממגרש 611, גוש 34356, חלק מחלקה 26, רח' ירמיהו הנביא 250 מ"ר זכויות בניה למנ"ד
בית כנסת ישיבה וכולל פרושים ירושלים בית שמש- ע"ר 580485068
 
רמב"ש ג'1, תב"ע 102-0103192, חלק ממגרש 611, גוש 34356, חלק מחלקה 26, רח' ירמיהו הנביא 100 מ"ר זכויות בניה למנ"ד
זכרון חיים פנחס-
ע"ר 580609378
 
רמב"ש ג'1, תב"ע 102-0103192, חלק ממגרש 611, גוש 34356, חלק מחלקה 26, רח' ירמיהו הנביא 150 מ"ר זכויות בניה למנ"ד
ר' דוד ומשה רמב"ש ג'- ע"ר 580623031
 
רמב"ש ג'1, תב"ע 102-0103192, חלק ממגרש 615, גוש 34356, חלק מחלקה 30, רח' אחיה השילוני 7+9 150 מ"ר זכויות בניה למנ"ד
זכרון יהודה בית שמש –
 ע"ר 580614808
 
רמב"ש ג'1, תב"ע 102-0103192, חלק ממגרש 615, גוש 34356, חלק מחלקה 30, רח' אחיה השילוני 7+9 : 150 מ"ר זכויות בניה למנ"ד
קהילת רמת בית שמש -  ע"ר 580616332
 
רמב"ש ג'1, תב"ע 102-0103192, חלק ממגרש 615, גוש 34356, חלק מחלקה 30, רח' אחיה השילוני 7+9 150 מ"ר זכויות בניה למנ"ד
אחדות ישראל- עמותה בהקמה הוגשו מסמכים לרשם העמותות רמב"ש ג 1, תב"ע102-0103192, חלק מגרש 601 גוש, 34357 חלק מחלקה,26 רח' אלישע הנביא 17 150 מ"ר זכויות בניה למנ"ד
1.       היכל אברהם - ע"ר 580622017
 
רמב"ש ג 1, תב"ע102-0103192, חלק מגרש 601 גוש, 34357 חלק מחלקה,26 רח' אלישע הנביא 17 150 מ"ר זכויות בניה למנ"ד.
 

בכוונת העירייה להקצות את המקרקעין לשימוש לשנת תשע"ז בלבד וכן לשימוש לתקופה של שנה נוספת החל מיום א' תשרי תשע"ח .

כל המתנגד להקצאה לשנת תשע"ז או מבקש את ההקצאה ,יגיש את התנגדותו או בקשתו במכתב המפרט את הטיעונים להתנגדותו או לבקשתו תוך ציון שמו, כתובתו

ומספר הטלפון והפקס ליצירת קשר עמו, עד לתאריך 05/09/2016 ,

לידי מחלקת נכסים בבניין העירייה רח' דרך יצחק רבין 2 קומה 2 בימים א-ה בין השעות 08:00-16:00 טל' 02-9909981.
 
בנוגע לשימוש החל משנת תשע"ח, כל המעוניין כי המקרקעין לעיל יוקצו לשימושו רשאי להגיש בקשה מנומקת .

על המבקש לפרט בבקשה את שמו, כתובתו מס' הטלפון ואת השימוש המבוקש, העתק מסמכי היסוד של הגוף המבקש, אישור עדכני של עו"ד או רו"ח בדבר מורשה חתימה של המבקש, אישור משלטונות מע"מ ומס הכנסה כי המבקש מנהל ספרים כחוק, דו"ח כספי מאושר ואישור ניהול תקין מרשם העמותות, לא יאוחר מ-60 יום ממועד פרסום זה .

לידי מחלקת נכסים בבניין העירייה רח' דרך יצחק רבין 2 קומה 2  בימים א-ה בין השעות 08:00-16:00 טלפון: 02-9909981
 
עו"ד מתתיהו חותה
יו"ר ועדת הקצאות

 
ריכוז הצעות