הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית שע"י עיריית בית שמש ולחברי ועדת ערר


הזמנה זו מתפרסמת בהתאם להנחיות משרד הפנים שפורסמו בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 1/2012 מיום 31.1.2012 וניתן לעיין בהן באתר האינטרנט של משרד הפנים.

מתוקף הסמכות המוקנית בחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל''ו-1976, ובהתאם להנחיות משרד הפנים כאמור מבקשת עיריית בית שמש לקבל הצעות ממועמדים, הרואים עצמם מתאימים לתפקיד יו''ר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית ולתפקיד חברים בועדת ערר.

על המועמדים להיות תושבי העיר בית שמש, הכשירים להיבחר כחברי מועצת עיר ולא מתקיימות בהם עילות הפסלות הקבועות בסעיף 120 לפקודת העיריות (נוסח חדש).
היקף מוערך של הפעילות כ-4 שעות חודשיות (העירייה לא מתחייבת להיקף זה או להיקף אחר של שעות).

דרישות סף מיוחדות לתפקיד יו''ר ועדת ערר לענייני ארנונה:

1. עורך דין בעל רישיון עריכת דין תקף בישראל בעל ותק של 5 שנים לפחות הכשיר להתמנות כשופט בית משפט השלום.
2. בעל היכרות של בדיני השלטון המקומי והמיסוי העירוני בכלל ודיני הארנונה הכללית בפרט.

סייגים למינויים:

1. לא יבחר אדם העלול להימצא במישרין או בעקיפין, באופן תדיר במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כיו"ר ועדת הערר או חבר ועדת ערר לבין עניין אחר שלו, לרבות עניין של קרוב של יו"ר ועדת הערר או חבר ועדת הערר, או ענין של גוף שיו"ר ועדת הערר או חבר ועדת הערר או קרובו הם בעלי שליטה בו.
לנושא ניגוד העניינים מופנים המציעים לנוהל משרד הפנים 2/2012 מיום 4.4.2011.
2. לא יבחר אדם הנמצא בקשר מקצועי, עסקי או אחר, עם עיריית בית שמש לרבות –

* מי שמספק שירותים לעיריית בית שמש או מייצג אותה.
* מי שמנהל בעצמו ו/או באמצעות אחר במשרדו הליך משפטי נגד עיריית בית שמש ו/או הוועדה המקומית לתכנון ובניה.


תקופת ההתקשרות:

תקופת ההתקשרות היא לארבע שנים, עם האפשרות לשוב ולהתמנות לתקופה של ארבע שנים נוספות.

פרטים נוספים אודות התפקידים והכישורים הנדרשים ניתן לקבל אצל מר מאיר נעמת במייל: [email protected]

את הצעת המועמדות, אליהן יש לצרף קו"ח, אסמכתא המעידה על מגורים בעיר בית שמש ורישיון עו"ד בתוקף, יש להפקיד במסירה אישית עד יום 31/12/2016 בעיריית בית שמש, מזכירות העירייה ברח' דרך רבין 4, קניון נעימי, בנין C  קומה 3.

מועמדים העונים על כל תנאי הסף ואשר ימצאו מתאימים על פי שיקול דעתה הבלעדי של עיריית בית שמש יוזמנו לראיון.

העירייה תשלם למועמד הנבחר החזר הוצאות על פי הכללים שנקבעו ע"י משרד הפנים לתשלום החזר הוצאות ליו"ר ועדת הערר ולחברי ועדת ערר.
המודעה מתייחסת לנשים ולגברים כאחד.

העירייה שומרת לעצמה הזכות שלא להתקשר עם אף מציע ו/או לבטל ההליך בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.