הודעה בדבר קביעת מועד ומקום לבחירת רב העיר בית שמש

 

לפי תקנות שירותי הדת היהודים(בחירות רבני עיר) התשס"ז 2007 בתוקף סמכותה לפי תקנה 15 לתקנות שירותי הדת היהודים (בחירות רבני עיר) התשס"ז - 20078 (להלן התקנות) מודיעה ועדת הבחירות כי המועד לבחירת רב עיר בבית שמש נקבע ליום חמישי י"א אב תשע"ז (03 באוגוסט 2017)  בין השעות 16:00 ל 18:00, באולם מליאת מועצת העיר רחוב יצחק רבין 2 בית שמש, בניין נעימי מגדל C קומה 3.

תשומת הלב מופנית לתקנה 17(א) הקובעת כי:"מי שכשיר להיבחר לרב עיר רשאי להציג לוועדות הבחירות את מועמדותו בכתב לא יאוחר מ-14 ימים לפני מועד הבחירות וכן רשאים שלושה מחברי האסיפה הבוחרת, לא יאוחר מהמועד האמור, להציג מועמד שהסכים לכך בכתב..."

בעלי כשירות, כאמור בתקנות 4 ו 5 לתקנות, רשאים להיות מועמדים לתפקיד רב העיר בית שמש. 

את טופסי המועמדות ניתן להוריד מאתר המשרד לשירותי דת בכתובת  www.dat.gov תחת הכותרת "טפסים" - טופסי מחלקת רבנות ונישואין. 

מועמדות בצירוף מסמכי כשירות, לפי התקנות האמורות, ניתן להגיש בתוך המועד הקבוע בתקנה 17 כאמור, עד יום חמישי כ"ו בתמוז תשע"ז ( 20 ביולי 2017 ), במעטפה סגורה לידי  מרכז ועדת הבחירות, הרב חזקיהו סאמין, רח' כנפי נשרים 7, גבעת שאול ירושלים, בימים א' עד ה', בין השעות 8:30 ל- 14:00

 

הרב מרדכי רלב"ג
יושב ראש ועדת הבחירות 
לרב העיר בית שמש