נספח 2 – "המודעה השניה" לפי סעיף 25 (א)(4) ו- (5) לחוק

הודעה בדבר אישור הסכם פשרה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית

ת"צ 45708-06-16 מתתיהו ולאה גרינפלד נ' עיריית בית שמש, בעניין שימוש במבחני הכנסה לא עדכניים לצורך מתן הנחות הארנונה

מובא בזה לידיעת הציבור כי ביום 9.10.18 אישר בית המשפט ב- ירושלים (להלן:"בית המשפט") ונתן תוקף של פסק דין להסדר הפשרה (להלן: "הסכם הפשרה") בת"צ 45708-06-16 (להלן: "התובענה") אשר הוגשה על ידי מר מתתיהו גרינפלד וגב' לאה גרינפלד (להלן: "התובעים המייצגים") נגד עירית בית שמש (להלן: "העיריה" ו/או "הנתבעת") כתובענה ייצוגית.

כללי:

 1. עניינה של התביעה היא בטענת התובעים המייצגים כי העיריה גובה וגבתה ארנונה ביתר מתושבי העיר בית שמש אשר היו זכאים להנחה בארנונה לפי מבחן הכנסות על פי חוק ובשיעורים המצוינים בחוק וזאת על פי טבלת ההנחות העדכנית שפורסמה בתקנות על ידי שר הפנים, ולא קיבלו את ההנחה האמורה עקב שימוש העירייה בטבלת הנחות משנת 2011.

 2. העיריה סבורה כי דין התובענה להידחות והסדר הפשרה אשר עיקריו יפורטו להלן, נעשה תוך שהצדדים הצהירו כי אין צורך בהכרעה בטענותיה, וכי אין בהתקשרותם בהסכם הפשרה משום הודעה מצד מי מהם בטענה /ואו דרישה כלשהי של משנהו שנטענה בכתבי בית הדין.

 3. הסכם הפשרה יחול על כל תושבי העיר בית שמש אשר זכאים ו/או היו זכאים להנחה בארנונה לפי מבחן הכנסות על פי חוק ובשיעורים המצוינים בחוק וזאת על פי טבלת ההנחות העדכנית שפורסמה על ידי שר הפנים ולא קיבלו את ההנחה האמורה עקב שימוש העירייה בטבלת הנחות משנת 2011 (להלן: "קבוצת התובעים").

 4. התובעים המייצגים מיוצגים על ידי עוה"ד יצחק אדלר שמענו לצורך הליך זה רחוב רוטשילד 75 ת.ד. 632 פתח תקוה טל': 03-6707979 פקס: 03-9042627 (להלן: "ב"כ התובע המייצג"). העיריה מיוצגת על ידי עוה"ד עודד מהצרי ו/או אורן אביטל משד' מנחם בגין 5, בית דגן טל': 03-7164945; פקס: 03-7164806.

 5. על פי הוראות החוק, פסק הדין המאשר את הסכם הפשרה מחייב את כל הנמנים עם קבוצת התובעים, למעט אלה אשר הגישו הודעה בכתב על אי רצונם להיכלל בו.

תמצית הסכם הפשרה:

 1. הסכם הפשרה נעשה מבלי שצד כלשהו יודה בטענות הצד האחר.

 2. הסכם הפשרה נעשה בהתחשב בהודעת העיריה כי תיקנה את מתן ההנחות לשנת 2017 בהתאם לטבלת ההנחות העדכנית.

 3. ההסדר יחול על כלל תושבי העיר בית שמש אשר היו זכאים להנחה בארנונה בגין התקופה שמיום 21.6.14 ועד ליום 31.12.16 (להלן: "תקופת ההשבה"), לו הייתה המשיבה עושה שימוש בטבלת ההנחות העדכנית.

 4. העיריה תשיב את גביית הארנונה ביתר בגין תקופת ההשבה וזאת באחד משני האופנים הבאים:

  1. תושבים אשר הגישו בשנים 2014-2016, בקשות להנחה ואשר היו זכאים להנחה לו הייתה העיריה עושה שימוש בטלת ההנחות שהתפרסמה על ידי שר הפנים בשנים הנ"ל כתיקון לתוספת הראשונה לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה)(תיקון), התשע"ד-2014, התשע"ה-2015, ו-התשע"ו-2016 (לעיל ולהלן: "טבלאות ההנחות העדכניות"), וקיבלו הנחה בשיעור נמוך יותר עקב שימוש המשיבה בטבלת הנחות משנת 2011, יקבלו (מבלי הצורך להגיש בקשה חדשה) תוספת להנחה שקיבלו עד כה, וזאת בשיעור 25% מסכום ההנחה הנוסף המגיע להם, בהתאם לשיעור ההנחה המקסימאלי שלפי טבלאות ההנחות העדכניות, בגין התקופה שהחל מיום 21.6.14 ועד ליום 31.12.16 (להלן: "תקופת ההשבה"), כולה או חלקה, בהתאם לזכאותם.

  2. בנוסף לאמור לעיל העירייה תאפשר לכל נישום (לרבות נישום שבקשתו נדחתה בעבר ולמעט התושבים להם העניקה העיריה את תוספת ההנחה מבלי הצורך להגיש בקשה חדשה כאמור בסעיף הקודם לעיל), להגיש בקשה חדשה להנחה לפי "מבחן הכנסה"  בגין התקופה שמיום 21.6.14 ועד ליום 31.12.16, כאשר ההנחה תינתן בהתאם לקריטריונים בטבלאות ההנחות העדכניות ויקבלו בהתאם לבקשה חדשה שיגישו, (וככל שיימצא כי עומדת להם זכאות לקבלת הנחה בהתאם לטבלאות ההנחה העדכניות), הנחה בשיעור 25%, מסכום ההנחה המגיע להם, בהתאם לשיעור ההנחה המקסימאלי שלפי טבלאות ההנחות העדכניות, וזאת, בגין תקופת ההשבה.

  3. ההנחה תתבצע באמצעות זיכוי חשבון הארנונה ולתושבים אשר חדלו להתגורר בעיר בית שמש, תינתן המחאה בגין ההשבה.

 5. כחלק מהסכם הפשרה נקבע, כי ככל ויתברר כי סכום ההשבה  פחת מ- 1,500,000 ₪ (מיליון וחצי שקלים), תעניק העיריה את ההפרש עד לסכום האמור, לקרן לניהול ולחלוקת כספים לפי סעיף 27א' לחוק תובענות ייצוגיות, שתייעד את הכספים לעד 10 עמותות בעלות אישור ניהול תקין, המקיימות פעילות בעיר בית שמש, אשר תתחייבנה להרחיב פעילות קיימת או להתחיל בפעילות חדשה, וזאת במסגרת מיזם בעיר בית שמש, אשר נועד לסייע למשפחות או יחידים קשיי יום, בתחומי החינוך, הבריאות, הרווחה או חלוקת מזון לתושבי העיר בית שמש.

 6. על פי החלטת בית המשפט  העיריה תשלם גמול לתובעים המייצגים בסך 36,000 ₪ ושכר טרחה לב"כ התובע המייצגים בסך 150,000 ₪ בתוספת מע"מ כדין.

שונות:

 1. האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסכם הפשרה. הנוסח המלא של הסכם הפשרה הוא המחייב. בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם הפשרה לבין האמור במודעה זו, יקבעו הוראות הסכם הפשרה.

 2. הסכם הפשרה עומד לעיון במזכירות בית המשפט המחוזי בירושלים ברחוב צלח א-דין 40, ירושלים, בימי א-ה בין השעות 8:30-13:30 ובמשרד עורך הדין יצחק אדלר שפרטיו לעיל, עד חלוף 45 יום ממועד פרסום מודעה זו.

כמו כן הסכם הפשרה עומד לעיון בפנקס התובענות הייצוגיות אצל מנהל בתי המשפט.

 1. נוסח מודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו.

 

________________ ______________

יצחק אדלר, עו"ד עודד מהצרי, עו"ד

ב"כ התובעים ב"כ עיריית בית שמש