במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים במדינת ישראל, מפרסמת בזאת רשות הרישוי של עיריית בית שמש  (להלן "עיריית בית שמש" או "העירייה") את ה"מפרט האחיד הרשותי" המאחד את המסמכים והתנאים הנדרשים ממבקש הרישיון לשם קבלת רישיון עסק או חידושו, מטעם ובאחריות רשות הרישוי.
המפרט האחיד הרשותי מפורסם בהתאם לדרישות חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק רישוי עסקים") ובהתייחס לסוגי עסקים כמפורט בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 (להלן:  "צו רישוי עסקים").

יובהר כי על כל עסק חלות גם הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים – "נותני האישור" [משרד הגנת הסביבה, המשרד לביטחון הפנים (משטרה), הרשות הארצית לכבאות והצלה, משרד הכלכלה, משרד החקלאות ומשרד הבריאות] המפורסמות באתר ממשל זמין (להלן: "המפרט האחיד הארצי") אליו מתווסף המפרט האחיד הרשותי.
הרפורמה נכנסה לתוקף בהדרגתיות החל מה- 5/11/2013.
בשלב זה אנו מפרסמים מפרטים ל-13 פריטים/ סוגי עסקים המופיעים בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 ועם הרחבת תחולת המפרט האחיד לפריטים/סוגי עסקים נוספים, יורחב אף מפרט זה בהתאמה :

סוגי העסקים עליהם חל המפרט האחיד החל מיום פרסומו באתר האינטרנט של עיריית בית שמש הם כדלקמן:

פריט 1.1 – בית מרקחת

פריט 2.1ה – תיקון מיכלי גז

פריט 2.2 א – תחנת דלק ותדלוק

פריט 3.1 – בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה

פריט 3.4 ג'– מכירת חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי

פריט 4.2 א'– מסעדה, בית קפה, לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום

פריט 5.1 ב'– איסוף והובלה של אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים

פריט 5.3 ג'– הובלתם במכליות  של שפכים וקולחין

פריט 6.8 א'– ניהול קניון

פריט 7.7 ו'– דיסקוטק

פריט 8.4 ב' – תחנה מרכזית כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית

פריט 8.9 א' – מוסך מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)

פריט 10.8ב' – אחסון חומרי חיטוי או ניקוי  שלא לצורך מכירה במקום
 

 

הנחיות לעניין הקריאה, השימוש והחלות של כל חלקי המפרט האחיד:

על כל עסק חלות דרישות כל דין, הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים – "נותני האישור"  הרלבנטיים (משרד הגנת הסביבה, המשרד לביטחון הפנים (משטרה וכיבוי), משרד הכלכלה, משרד החקלאות ומשרד הבריאות)  וגם הדרישות של "רשות הרישוי"  - במקרה זה עיריית בית שמש.
המפרט האחיד של עיריית בית שמש  מורכב משני חלקים – "דרישות כלליות מעסקים"  
ו – "דרישות פרטניות מעסקים".


מבקש רישיון – בבואך לקרוא את המפרט האחיד, עליך לעבור ולקיים את כל האמור בכל אחד  מהשלבים המוזכרים לעיל:

שלב 1: קיום כל דרישות נותני האישור הרלבנטיים לפריט העיסוק/סוג העסק המסוים, המופיעים באתר ממשל זמין והמהווים את המפרט האחיד הארצי.

שלב 2 : קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד של בית שמש  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".
יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה "דרישות כלליות מעסקים"  הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בהן ככל שהינן רלבנטיות לעסקו.
באחריות מבקש הרישיון לקרוא את הדרישות הכלליות, לבחון אלו מדרישות אלו רלבנטיות לגבי עסקו ולקיימן. זאת בנוסף לאמור בפרק דרישות פרטניות מעסקים.

שלב 3: קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד של בית שמש  בפרק "דרישות פרטניות מעסקים".
באחריות מבקש הרישיון לקרוא את הדרישות הפרטניות המופיעות בטבלה, תחת מספר הפריט הספציפי של עסקו ולקיים את כל הדרישות והמגבלות המופיעות תחת מספר פריט זה.

 

דרישות כלליות מעסקים :

יובהר בזאת, כי כל הדרישות הכלליות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט הרשותי  ועל מבקש הרישיון לעמוד בהן, ככל שהינן רלוונטיות לעסקו (וזאת בנוסף לאמור בשלב 3: "דרישות פרטניות מעסקים").
אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובתו של מבקש הרישיון לעמוד ולבצע באופן מלא, את כל הדרישות החוקיות האחרות החלות עליו, גם אם לא פורטו במסגרת הדרישות הכלליות שלהלן.
 

כללי:

1.1. אין בדרישות המפורטות להלן, כדי לגרוע מחובתו של מבקש הרישיון למלא אחר כלל דרישות נותני האישור הרלבנטיים לאותו פריט עיסוק, וכל דרישות חוק רלוונטיות אחרות, גם אם תקבענה בהמשך.

1.2. אין באמור במסמך זה כדי לפטור את מבקש הרישיון מקיום דרישות כל דין החל עליו, אף אם הוראות הדין אינן מופיעות במסמך זה.

1.3. מבקש הרישיון בתחומי העיר בית שמש, יעמוד בכל חוקי העזר העירוניים הרלוונטיים לפעילות עסקו.

1.4. אין באמור במסך זה כדי לפטור את מבקש הרישיון מהגשת בקשה ומקבלת אישורים מתאימים לפי חוק רישוי עסקים ולפי כל דין.

1.5. מובן למבקש הרישיון, כי מסמך זה אינו מהווה רישיון עסק, וכי כל מי שמנהל עסק ללא רישיון כדין עובר על החוק, ויהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

1.6. היה וקיימים בעסק עיסוקים נוספים החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים (למשל - בריכת שחייה בבית מלון), בנוסף לכל תנאי שחל על העסק, יחולו על העיסוקים הנוספים גם התנאים המסוימים שבמפרט האחיד לעסקים מסוגם.

1.7. בנוסף לאמור בדרישות אלו, כל שינוי בהוראות כל דין, החל על העסקים נשוא דרישות אלה, יחול עליהם מיום פרסומו כדין ויחייב את העסקים.

1.8. בכל מקרה של סתירה בין הוראות חוק כאמור לעיל לבין האמור במסמך זה, יגברו הוראות החוק.

הרפורמה בחוק רישוי עסקים