9.1 הוצאת ואחסון סחורה מחוץ לעסק:

9.1.1 מבקש רישיון יוציא סחורה אך ורק לאחר שמלא ושלח לפיקוח העירוני את טופס הבקשה לאישור הצבת הוצאת סחורה מחוץ לעסק. ויקבל אישור מהרשות להוצאת הסחורה, עמד בכל תנאי האישור ושילם אגרה בסך 237.37 (נכון ליום 1/12/16) או סכום אחר כפי שיעודכן על ידי העירייה כקבוע בחוק עזר לבית שמש שמירת הסדר והניקיון התשנ"ז – 1997,שיינתן בהתאם לכללים שתקבע העירייה, לרבות:

9.1.1.1 הוצאת הסחורה תבטיח  מעבר חופשי ובטוח להולכי רגל ברוחב 1.5 מטר לפחות.

9.1.1.2 הסחורה לא תקובע כך שיתאפשר החזרתה לתוך העסק בתום שעות הפעילות. לא תותר הצבת סחורה מחוץ לעסק מחוץ לשעות פעילות העסק.

9.1.1.3 רוחב השטח בו תוצב הסחורה לא יחרוג מרוחב העסק.

9.1.1.4 כל עסק יוציא אך ורק סחורה שאושרה לו בהיתר הספציפי ובאופן בו אושר לו להוציא סחורה זו.

9.2 הוצאת שולחנות וכסאות לשטח ציבורי:

9.2.1 מבקש רישיון של עסקים המגישים מזון (פריטים 4.2א ו4.2 ב בצו רישוי עסקים)   יוציא שולחנות וכסאות אך ורק לאחר שמלא ושלח לפיקוח העירוני את טופס הבקשה לאישור הצבת  כסאות ושולחנות מחוץ לעסק ויקבל לכך היתר מאת הרשות להצבת כסאות ושולחנות,עמד בכל תנאי האישור ושילם אגרה בסך 237.37 (נכון ליום 1/12/16) או סכום אחר כפי שיעודכן על ידי העירייה  כקבוע בחוק עזר לבית שמש שמירת הסדר והניקיון התשנ"ז – 1997, שיינתן בהתאם לכללים שתקבע העירייה, לרבות:

9.2.1.1 השארת מעבר חופשי להולכי רגל ברוחב 1.5 מטר לפחות.

9.2.1.2 רוחב השטח בו יוצבו השולחנות והכיסאות לא יחרוג מרוחב העסק.

9.2.1.3 מבקש הרישיון לא יקבע כל מכשול פיזי, כגון שולחן קבוע או מעקה וכדומה, על המדרכה, למעט השולחנות והכסאות שאותם אושר לו להוציא.

9.2.1.4 השולחנות והכסאות יאוחסנו בתוך העסק בלבד, לאחר סגירת העסק.
 

9.3 סגירות עונתיות

9.3.1 סגירות עונתיות יתבצעו על פי האמור במסמך הנחיות מרחביות של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, כפי שיפורסמו ויהיו בתוקף.
סגירת חורף תתאפשר רק בחודשים נובמבר-מרץ (כולל) ותבוצע לאחר קבלת רשיון להצבת שולחנות וכיסאות, הסגירה תבוצע ללא מסגרת קשיחה וקבועה, מניילון או מבד בלבד. 

9.4 לא תתאפשר כל הרחבה של עסק, מעבר לתחום המאושר על פי היתר הבנייה, באמצעות תריסי גלילה ו/או מתקנים קבועים או זמניים אחרים ו/או בכל דרך אחרת.