הליך אישור חנית נכה מאפשר לרשות התמרור המקומית להקצות מקום חניה ייעודי לנכה הזכאי עפ"י הקריטריונים שנקבעו בחוק חניית נכים, כדלהלן: 

(1) שדרגת נכותו מגיעה ל-90% לפחות ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו (עפ"י תיקון מס' 7 לסעיף 4ד - חוק חניית נכים תשע''ז-2017); 
(2) שהוא מוגבל בהליכה וזקוק לכסא גלגלים לצורך ניידותו; 
(3) שהוא נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות. 
החוק מאפשר לרשות התמרור המקומית לאשר חניה,במקרים חריגים, גם לנכה שהסעיפים לעיל לא חלים לגביו, בהתחשב בדרגת הנכות של הנכה ובמידת השפעתה על ניידותו.
(עפ"י נוהל שאושר בוועדת תנועה מרכזית מתאריך 03.09.08) מקרים להם בין 60%-90% מוגבלות בניידות או לנכה מעל גיל 65 בעל אישור מרופא מומחה על מוגבלות בניידות- הבקשה תידון במסגרת ו. חריגים. 
אישור הבקשה ע"י רשות התמרור המקומית כוללת אישור פרוטוקול ועדת תנועה מקומית ואישור תוכנית תנועה (עפ"י תקני תנועה עדכנים בהתאם להסדרי התנועה הקיימים בשטח) ע"י מהנדס תנועה עירוני בחתימת יו"ר רשות תמרור מקומית וקצין משטרה לצורך קבלת תוקף חוקי לביצוע ואכיפה.

0
בדיקה
1
פרטי המבקש
2
פרטי הבקשה
3
פרטי הרכב והנהג
4
הצהרות המבקש

פרטי בעל תג הנכה עבורו מבוקשת החניה

סוג תעודת זהות (חובה) שדה חובה

פרטי איש הקשר

 

נימוקים לבקשה

*ניתן לבחור יותר מסיבה אחת
*אין להכניס נתונים ומסמכים על אי כושר או גימלה

נכות לדיווח (חובה) שדה חובה

 

 

 

 

 

פרטי החנייה המבוקשת

 
המיקום המבוקש להצבת התמרור (חובה) שדה חובה
כתובת מקורבת למקום החניה

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

פרטי הרכב

 

סוג הרכב (חובה) שדה חובה

האם הרכב בעל מעלון אחורי / צדי (חובה) שדה חובה

 

 

פרטי הנהג

 

 
 
 
 

הנני מצהיר/ה בזאת כי:

אני או בני משפחתי נודיע לכם תוך 30 יום על כל שינוי בשימוש במקום החניה שיוקצה לי. (החלפת רכב, שינוי מקום מגורים, שינוי במצב בריאותי וכ"ו) (חובה) שדה חובה

הנני מתחייב/ת בזאת כי:

הנני מתגורר/ת בכתובת שנמסרה ואיני שוהה במוסד כלשהו (חובה) שדה חובה
אין ברשותי מקום חנייה פרטי או החניה אשר ברשותי איננה עונה לצרכי (חובה) שדה חובה
במידה ויוקצה לי מקום חנייה הוא ישמש את הנכה ברכב המוצהר במשרד התחבורה בלבד. (חובה) שדה חובה
Browser not supported
כל הפרטים שמסרתי נכונים (חובה) שדה חובה