1
תנאים לקבלת חניית נכה
2
פרטי המבקש
3
פרטי הבקשה
4
פרטי הרכב והנהג
5
אישורים ומסמכים
6
הצהרת המבקש

הסבר על התהליך והחוק

הליך אישור חנית נכה מאפשר לרשות התמרור המקומית להקצות מקום חניה ייעודי לנכה הזכאי עפ"י הקריטריונים שנקבעו בחוק חניית נכים, כדלהלן:

(1) שדרגת נכותו מגיעה ל-90% לפחות ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו (עפ"י תיקון מס' 7 לסעיף 4ד - חוק חניית נכים תשע''ז-2017);
(2) שהוא מוגבל בהליכה וזקוק לכסא גלגלים לצורך ניידותו;
(3) שהוא נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות.
החוק מאפשר לרשות התמרור המקומית לאשר חניה,במקרים חריגים, גם לנכה שהסעיפים לעיל לא חלים לגביו, בהתחשב בדרגת הנכות של הנכה ובמידת השפעתה על ניידותו. (עפ"י נוהל שאושר בוועדת תנועה מרכזית מתאריך 03.09.08) מקרים להם בין 60%-90% מוגבלות בניידות או לנכה מעל גיל 65 בעל אישור מרופא מומחה על מוגבלות בניידות- הבקשה תידון במסגרת ו. חריגים.
אישור הבקשה ע"י רשות התמרור המקומית כוללת אישור פרוטוקול ועדת תנועה מקומית ואישור תוכנית תנועה (עפ"י תקני תנועה עדכנים בהתאם להסדרי התנועה הקיימים בשטח) ע"י מהנדס תנועה עירוני בחתימת יו"ר רשות תמרור מקומית וקצין משטרה. לצורך קבלת תוקף חוקי לביצוע ואכיפה.

פרטי בעל תג הנכה עבורו מבוקשת החניה

האם מגיש הבקשה הוא בעל תג הנכה? (חובה) שדה חובה

 

פרטי החנייה המבוקשת

המיקום המבוקש להצבת התמרור (חובה) שדה חובה

פרטי הרכב

האם הרכב בעל מעלון אחורי / צדי (חובה) שדה חובה

מי נוהג ברכב? (חובה) שדה חובה

סוג הרכב (חובה) שדה חובה

 

מסמכי חובה

סוג תעודת זהות (חובה) שדה חובה

תוקף תג נכה (חובה) שדה חובה

או חו"ד רפואית של רופא מומחה, כולל סעיפי הליקוי עפ"י נוהלי משרד הבריאות (לנכה מעל גיל 65)

הכתובת המופיעה בת.ז תואמת את כתובת מגוריי (חובה) שדה חובה

 

כל הפרטים שמסרתי נכונים (חובה) שדה חובה

הריני מתחייב להודיע על כל שינוי בפרטים אלו בתוך 30 יום (חובה) שדה חובה

Browser not supported

אין ברשותי חניה פרטית או חניה בשימוש בלעדי באופן קבוע (חובה) שדה חובה