יש לעיין במסמך מדיניות הוצאת סחורה בטרם תמלא את הבקשה.
יש למלא את הבקשה במלואה.
תקבל מספר בקשה וניתן לבצע מעקב אחר הטיפול בבקשה במוקד העירוני (באתר או בטלפון).
הטיפול בבקשה הינו באחריות מחלקת הפיקוח העירוני. 

פרטי בעל העסק

פרטי בית העסק

סוג העסק (חובה) שדה חובה

תחום העסק (חובה) שדה חובה

 

מהות הבקשה

יש לצרף את כלל המסמכים הנדרשים

בקשה עבור (חובה) שדה חובה

תשריט הינו מפה מיצבית חתום על ידי הנדסאי/ מהנדס

הצהרת המבקש

הצהרת המבקש:
הנני מתחייב/ת בזאת לנקוט את כל האמצעים לשמירת הסדר הציבורי בחזית בית העסק, לשמור על מעבר חופשי לציבור ולמנוע מטרדים מהתושבים בסביבת בית העסק.
ידוע לי כי בהיתר יכללו תנאים מגבילים שנועדו למנוע מטרדים ומפגעים.
ידוע לי כי אי עמידה בתנאים אלה במלואם או במקצתם, עלול להביא לביטול מידי של ההיתר ולאי חידושו וכן, נקיטת הליכים נוספים ללא מתן התראה .

Browser not supported